Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 7.8.2019.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 2. i 4b. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09, 32/16), Odluke Gradonačelnika od 13.06.2019.g. i  Odluke Gradskog vijeća od 30. 07. 2019. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

 

  1. Predmet prodaje je:

 

1.

-           k.č. 818/1, u naravi dvorište, izgrađeno zemljište, poslovna zgrada i dvorišna zgrada ukupne površine 3097 m2 u Primorskoj ulici, upisana u zk.ul. 1328 k.o. Ika-Oprić

 

Početna cijena:  10.876.806,25  kuna

(slovima: desetmilijunaosamstosedamdesetšesttisućaosamstošestkunaidvadesetpetlipa)

                         

Jamčevina: 1.087.680,63 kuna

(slovima: milijunosamdesetsedamtisućašestoosamdesetkunaišezdesettrilipe)

 

Energetski razred: C

 

 

NAPOMENE:

 

Grad Opatija će predmetnu nekretninu predati u posjed kupcu u roku od šest mjeseci od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

 

U okućnici poslovne zgrade položen je niskonaponski podzemni vod u dužini od 62 m koji napaja objekte na toj i susjednoj k.č. 818/2, kao i vod sanitarne odvodnje te šaht za vodoopskrbu zgrade na k.č. 818/1 i zgrade na k.č. 818/2, obje k.o. Ika-Oprić.

 

2.

-           k.č. 1600/2 dvorište od 56 m2, upisano u zk.ul. 767 i k.č. 1599 put od 112 m2, upisano u zk.ul. 210, obje  k.o. Opatija (n.i.)

 

Početna cijena:  137.156,25 kuna

 (slovima: stotridesetsedamtisućastopedesetšestkunaidvadesetpetlipa )

 

Jamčevina: 13.715,63 kuna

(slovima: trinaesttisućasedamstopetnaestkunaišezdesettrilipe)

 

Napomene:

Na dijelu predmetnih nekretnina u ukupnoj površini 4 m2 nalazi se kosi potporni zid ceste, čije je postojanje uzeto u obzir prilikom procjene tržišne vrijednosti istih.

Kupac priznaje i potvrđuje navedenu činjenicu te se obvezuje da ni na koji način neće osporavati postojanje tog zida u bilo kojem sudskom, upravnom ili neupravnom postupku niti će ometati ili onemogućavati njegovo korištenje.

Grad Opatija nije u posjedu predmetne nekretnine.

 

           

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, zajedno s eventualnim zateznim kamatama.

           

Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“.

           

 

II. Sadržaj ponude:

 

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR68 7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 01. ožujka 2020. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III. Rok za podnošenje ponuda:

 

            Ponuda za nekretninu pod točkom 1. sa prilozima dostavlja se u roku od 60 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA - NE OTVARATI".

            Ponuda za nekretninu pod točkom 2. sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA - NE OTVARATI".

 

 

IV. Rok zaključenja ugovora:

 

- Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

V. Isplata kupoprodajne cijene

 

            -     30 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora za nekretninu pod točkom 1.

            -     15 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora za nekretninu pod točkom 2.

 

           

U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

 

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

           

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene  više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

           

Troškove ovjere i provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:

 

            Ponude za nekretninu pod točkom 1. će se otvarati 11. listopada 2019. godine u 14,00 sati u Uredu Grada.

            Ponude za nekretninu pod točkom 2. će se otvarati 28. kolovoza 2019. godine u 14,00 sati u Uredu Grada.

            Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

            U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja  za nekretninu pod tokom 1. donosi Gradsko vijeće, a za nekretninu pod točkom 2. donosi Gradonačelnik.

            Gradsko vijeće i Gradonačelnik zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja.

            Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.                                                                         

 

                 GRAD OPATIJA

                                                                                                                Gradonačelnik:

                                                                                                                  Ivo Dujmić, ing.