Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 14.5.2020.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 2. i 4b. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09, 32/16, 6/17 i 32/19) ,Odluke Gradskog vijeća od 29. travnja 2020. godine i Odluke Gradonačelnika od 20.04.2020. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I. Predmet prodaje je:

  1. k.č. 818/1, u naravi dvorište, izgrađeno zemljište, poslovna zgrada i dvorišna zgrada ukupne površine 3097 m2 u Primorskoj ulici, upisana u zk.ul. 1328 k.o. Ika-Oprić

Energetski razred: C

Početna cijena:  9.066.097,50 kuna                              

Jamčevina: 906.609,75 kuna

NAPOMENE:

Grad Opatija će predmetnu nekretninu predati u posjed kupcu u roku od šest mjeseci od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

U okućnici poslovne zgrade položen je niskonaponski podzemni vod u dužini od 62 m koji napaja objekte na toj i susjednoj k.č. 818/2, kao i vod sanitarne odvodnje te šaht za vodoopskrbu zgrade na k.č. 818/1 i zgrade na k.č. 818/2, obje k.o. Ika-Oprić.

 

  1. stan u zgradi sagrađenoj na grč. 313 kuća, dvorište i uređeno zemljište upisano u zk.ul. 1525 k.o. Volosko, na adresi M. Tita 45, i to 14. Suvlasnički dio: 3/42 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-14)  stan na tavanu na nacrtu označen br. 14, koji se sastoji od jedne prostorije i nužnika, ukupne površine 40,05 m2

 

Energetski razred: E

Početna cijena:  200.847,50 kuna

Jamčevina: 20.084,75 kuna

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, zajedno s eventualnim zateznim kamatama.

Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“.

 

II. Sadržaj ponude:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR68 7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 01. listopada 2020. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III. Rok za podnošenje ponuda:

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 60 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA  OD 14.05.2020. GODINE- NE OTVARATI".

 

IV. Rok zaključenja ugovora:

- Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem  zaključit će se u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

V. Isplata kupoprodajne cijene

            -     30 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora.

           

U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

          Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene  više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

Troškove ovjere i provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:

 

            Ponude će se otvarati 15.07.2020.godine u 14,00 sati u Vijećnici Grada Opatije, na adresi Opatija, Maršala Tita 3.Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

            U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće za nekretninu pod točkom I. redni broj 1, a Gradonačelnik za nekretninu pod točkom I. redni broj 2.

            Gradsko vijeće i Gradonačelnik zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja

            Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.                                                                        

 

                                                                                              GRAD OPATIJA

                                                                                                 Gradonačelnik

                                                                                              Ivo Dujmić ing. v.r.