Zapisnik s 8. sjednice VMO Belveder

GRAD OPATIJA

MJESNI ODBOR BELVEDER

 

            ZAPISNIK  8. SJEDNICE  VMO ” BELVEDER” ODRŽANE 09. 12. 2021 god. S POČETKOM U  15.00 SATI

PRISUTNI: B. Starčić, D. Kurti, L. Denona, M. Maruna, H. Priskić i Z. Sušanj

ODSUTNI: I. Golja

D N E VN I   R E D

  1. Razmatranje Peticije stanovnika  MO Belveder ( Prolaz M. Brajše  14 i ostalih ulica )protiv izgradnje  poslovno- stambenog kompleksa na  k.č. 839/1 K.O. Volosko – izvjestitelj: Bruno Starčić
  2. Informacija o podjeli prigodnih paketa  djeci povodom Sv. Nikole  2021 god. – izvjestitelj: Zdenko Sušanj
  3. Razno

Dnevni red – jednoglasno prihvaćen.

Na raspravi po 1. točki dnevog reda bila je nazočna  Dolores Turak iz Opatije Prolaz M. Brajše 14

ZAKLJUŠCI:

AD 1 ) 1.. Vijeće mjesnog odbora  Belveder u potpunosti prihvaća i podržava zahtjeve iz Peticije stanovnika Prolaza  M. Brajše  14 i ostalih ulica .

  1. Vijeće mjesnog odbora Belveder traži od službi Grada Opatije, kao stranke u postupku ( Grad je vlasnik k.č 837/2 i k.č. 840/3 K.O. Volosko- susjednih katastarskih čestica k.č 839/2 ) da stekne uvid u predmete – zahtjeve  za izdavanje  lokacijske  informacije  odnosno građevinske  dozvole : KLASA:UP/I-350-o5/21-01/000161; KLASA : UP/I-350-05/21-01/000068 i KLASA: UP/I-350-05/21-01/000096 u svrhu provjere potpunosti zahtjeva i eventualno odbacivanje isti a u svrhu provedbe  mjera novog- važećeg UPU naselja Opatija:

DA )2 Jednoglasno je prihvaćena informacija o nabavi i  podjeli prigodnih paketa  djeci povodom Sv. Nikole  2021 god., za koje je utrošeno 2.264,45 kuna.

Završetak sjednice u 19.30 sati.

 

ZAPISNIČAR:                                                              PREDSJEDNIK VMO:

Mile Maruna, v.r.                                                              Zdenko Sušanj, v.r.

Opatija