Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik za informatičku podršku

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši stručni suradnik za informatičku podršku (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene službenice na bolovanju, rodiljnom i roditeljskom dopustu.

 

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je petak – 21.01.2022. godine.

 

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za informatičku podršku:

Radi na unaprjeđenju komunikacije Grada i javnosti putem službene web stranice Grada u suradnji s višim stručnim suradnikom za odnose s javnošću, brine o razvoju Geo informacijskog sustava- GIS Grada, koordinira s vanjskim suradnicima na programima za potrebe pisarnice, registra nekretnina i mrežne stranice Grada, obučava službenike glede uvođenja novoinstalirane opreme i programa, osigurava informatičku, telekomunikacijsku, videokonferencijsku i audiokonferencijsku podršku za upravna tijela Grada, pruža informatičku i tehničku podršku pripremi, organizaciji i održavanju gradonačelnikovog kolegija i sjednica Gradskog vijeća, osigurava uvjete za tonsko snimanje gradonačelnikovog kolegija, radnih sastanaka i sjednica Gradskog Vijeća, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

 

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave i informatike:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) članci 1.-6., 18.- 20., 27.-56.c

– Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21) članci 1.-4., 7.-32., 51- 64.

– Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) članci 1.-4., 19.-33. i 39.

– Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) članci 1.-10.

– Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05) cijeli tekst

– Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21) glava 25.

– Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektroničkih potpisa za tijela državne uprave (NN 146/04 i 80/08) cijeli tekst

– Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (NN 73/21) članci 15.- 19.

 

Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidat može tijekom postupka prijma u službu pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada. Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu oglasa, mogao dostaviti u obliku preslike.

 

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: [email protected] .

Priloženi dokumenti

Opatija