38. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 08. travnja 2013.

  Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije i clanka 61. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeca Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               38. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati  08. travnja 2013. (ponedjeljak) u 16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.               Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D :   1. Informacija o uspostavi registra nekretnina     NAPOMENA: prezentacija ce biti dana na samoj sjednici 2. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Opatije 2.1. Prijedlog odluke o imenovanju pocasnim gradaninom Grada Opatije 2.2. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Opatije 2.3. Prijedlozi odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije PRIJEDLOZI ODLUKA 3. Prijedlog zakljucka o potpisivanju Deklaracije o suradnji izmedu Grada Kolobrzega i Grada Opatije   4. Izvješce o radu gradonacelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine 5. Prijedlog Izvješca o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 6. Prijedlog izvješca o ostvarenju Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2012.godinu 7. Prijedlog Izvješca o izvršenju Proracuna Grada Opatije za 2012. godinu. 8. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012. godinu 9. Prijedlog Odluke o ustupanju zemljišta bez naknade Sveucilištu u Rijeci 10. Prijedlog Odluke o  dopuni Odluke o visini naknade za razvoj 11.  Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a Icici 12 Prijedlog Odluke o nacinu rasporedivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovnu školu Rikard Katalinic Jeretov za 2013. godinu 13.  Prijedlog Zakljucka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Festivala Opatije 14. Informacija o korištenju sredstava proracunske zalihe za  sijecanj i veljacu 2013.       Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.  

Opatija