6. sjednica Odbora za mjesnu samoupravu

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

 

S A Z I V A M

  1. sjednicu Odbora za mjesnu samoupravu koja će se održati 26. rujna (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :   

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice
  2. Očitovanje o pristiglom prijedlogu na Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću preimenovanja Varljenske ceste u Ulicu Ivana Brozine Slovana
  3. Mišljenje Odbora na peticiju građana MO Tošina
  4. Praćenje rada tijela mjesne samouprave
  5. Prigovori građana sa objašnjenjem MO tijela javne vlasti
  6. Razno.

 

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK ODBORA
Igor Matković, v.r.

Opatija