Proračun

Proračun je najvažniji i temeljni dokument financijskog i gospodarskog poslovanja kojim Grad Opatija ostvaruje osnovne, kratkoročne, dugoročne, kapitalne, razvojne i sve druge ciljeve.
Rezultat je procjene proračunskih prihoda i planiranih javnih izdataka i podloga za ostvarivanje strateških ciljeva.

O proračunu

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave (općine ili grada) za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun se odnosi za fiskalnu godinu koja predstavlja razdoblje od 12 mjeseci od početka pa do kraja kalendarske godine. Zakonodavni akt kojim su regulirana sva pitanja vezana uz Proračun je Zakon o proračunu  (Narodne novine 144/2021).

Proračun se sastoji iz općeg dijela, posebnog dijela te obrazloženja proračuna.

 

Opći dio Proračuna sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po njihovim vrstama, a čine ga:

  •           – Sažetak Računa prihoda i rashoda
  •           – Sažetak Računa financiranja
  •           – Račun prihoda i rashoda
  •           – Račun financiranja

 Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen. To znači da ukupna visina planiranih prihoda i primitaka mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda i izdataka.

Ako oni nisu jednaki, Opći dio Proračuna, pored gore navedenog, sadrži još:

  •          – Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima te
  •          – Višegodišnji plan uravnoteženja

Višegodišnji plan uravnoteženja se donosi ako se preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti ne može iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, odnosno ako se preneseni manjak, zbog njegove veličine, u cijelosti ne može podmiriti u jednoj proračunskoj godini.

 

Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračuna jedinica lokalne samouprave  i njihovih proračunskih korisnika.

U posebnom dijelu Proračuna Grada Opatije rashodi i izdaci raspoređeni su organizacijski na Upravne odjele, a u okviru odjela na proračunske korisnike iz njihove nadležnosti. Unutar toga, rashodi i izdaci raspoređeni su u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata koji se planiraju financirati tijekom iduće tri godine.

Na taj način iz Proračuna je moguće saznati koliki su i koji su ukupni rashodi Grada, što sve Grad financira, koliko se novaca troši na gradsku upravu, koliko novaca odlazi na komunalnu i stambenu djelatnost i uređenje prostora, koliko se novaca ulaže u kulturu, znanost i sport, a koliko za financiranje dječjeg vrtića, osnovne škole i sl.

 

Obrazloženje Proračuna sastoji se od Obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Proračun za iduću godinu, zajedno s projekcijama za daljnje dvije godine, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (Gradsko vijeće Grada Opatija) na temelju prijedloga kojeg utvrđuje gradonačelnik.

Prema Zakonu, proračun mora biti donesen najkasnije do konca tekuće godine.

Kod izrade proračuna, osim uravnoteženosti,  mora se voditi računa i tome da je određene rashode moguće financirati isključivo iz određenih prihoda.

Primjerice, prihodima od prodaje imovine mogu se financirati isključivo kapitalna ulaganja, komunalni prihodi mogu se usmjeriti isključivo za komunalne programe, a samo nenamjenskim prihodima, koje čine porezi i slična davanja, moguće je financirati sve rashode.

 

Tijekom proračunske godine, a  u slučaju da se, zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili primici sukladno zakonu gradonačelnik  može na prijedlog Upravnog odjela nadležnog za financije  obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka . Privremene mjere mogu trajati najviše 60 dana.

Proračun inače nije „statičan“ akt već se, sukladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine za što postoji uvriježeni termin „rebalans“. Procedura donošenja rebalansa identična je proceduri donošenja proračuna.

Opatija