Proračun

Proračun je najvažniji i temeljni dokument financijskog i gospodarskog poslovanja kojim Grad Opatija ostvaruje osnovne, kratkoročne, dugoročne, kapitalne, razvojne i sve druge ciljeve.
Rezultat je procjene proračunskih prihoda i planiranih javnih izdataka i podloga za ostvarivanje strateških ciljeva.

O proračunu

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primiraka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.
Zakonodavni akt kojim su regulirana sva pitanja vezana uz Proračun je Zakon o proračunu  (Narodne novine 87/08).

Proračun se sastoji iz općeg posebnog dijela te plana razvojnih programa .

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja odnosno sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka koji se financiraju iskazanih po programima, aktivnostima i projektima.
Plan razvojnih programa je prikaz planiranih rashoda vezanih uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija.

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave (Gradsko vijeće Grada Opatija). Prema Zakonu mora se donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu, a prema prijedlogu kojega utvrđuje gradonačelnik ili načelnik i dostavlja predstavičkom tijelu do 15.studenog tekuće godine.

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen. To znači da ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.

Kod izrade proračuna, osim uravnoteženosti,  mora se voditi računa i tome da se određeni rashodi mogu financirati isključivo iz određenih prihoda. Primjerice, prihodima od prodaje imovine mogu se financirati isključivo kapitalna ulaganja, komunalni prihodi mogu se usmjeriti isključivo za komunalne programe,  a samo nenamjenskim prihodima (porezi i slična davanja) moguće je financirati sve rashode.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su u Razdjele koji u Proračunu Grada Opatije čine Odjeli gradske uprave.

Unutar svakog od razdjela dakle nalaze se programi,projekti i aktivnosti koji se planiraju financirati, a koji pokrivaju područje nadležnosti svakog odjela gradske uprave.

Proračun inače nije „statičan“ akt već se , sukladno Zakonu, može i mijenjati tijekom proračunske godine za što postoji uvriježeni tremin „rebalans“. Procedura izmjena Proračuna identična je proceduri njegova donošenja, odnosno rebalans predlaže gradonačelnik, a donosi ga Gradsko vijeće.

Tijekom proračunske godine, a  u slučaju da se, zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili primici sukladno zakonu gradonačelnik  može na prijedlog Upravnog odjela nadležnog za financije  obustaviti izvršavanje pojednih rashoda i/ili izdataka . Privremene mjere mogu trajati najviše 45 dana.

Opatija