Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

PROČELNICA

Tamara Sergo, dipl. oec.
tamara sergo
Maršala Tita 3
HR – 51410 Opatija
TEL: 051 680 132
e-mail: [email protected]

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti obavlja upravne, stručne, materijalno-financijske, računovodstvene i druge poslove, koji se odnose na:

– osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe
– osiguravanje javnih potreba na području kulture
– osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture
– osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada
– osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti
– osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada
– pripremu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada
– utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada
– prisilnu naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada te prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa
– suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za gore navedene poslove

PLAN RADA ZA 2023.

Organizacijska shema Odjela po poslovima i kontakti

ODSJEK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU PRIHODA

VODITELJICA ODSJEKA
Marija Randić, mag. iur.

tel. 051 680 140

e-mail: [email protected]

rukovodi Odsjekom, surađuje s drugim upravnim tijelima na pripremi dokumentacije za provedbe postupka utvrđivanja gradskih prihoda, ovrhe gradskih prihoda, vodi upravni postupak i donosi rješenja u upravnim stvarima utvrđivanja javnih prihoda, kao i prisilne naplate poreza i drugih javnih davanja

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU PRIHODA

Goran Pekić, dipl. iur.

tel. 051 680 153

e-mail: [email protected]

obavlja poslove vođenja upravnih postupaka i izdavanja rješenja za porez na kuće za odmor, izdavanja rješenja za porez na korištenje javnih površina, ovršni postupci poreza na kuće za odmor, ovršni postupci poreza na korištenje javnih površina, ovršni postupci za naknadu za uređenje voda za stanovništvo, izdavanje potvrda o stanju duga

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU PRIHODA

Stela Mustač, mag. oec.

tel. 051 680 154

e-mail: [email protected]

obavlja poslove zaduživanja i fakturiranja uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za stanovništvo, ovršni postupci za komunalnu naknadu za stanovništvo, ažuriranje promjena obveznika u toku godine po zatečenim promjenama, obročna otplata stanova, izdavanje potvrda o stanju duga i po otplaćenim stanovima

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU PRIHODA

Mateja Miškić, mag. oec.

tel. 051 680 144

e-mail: [email protected]

obavlja poslove zaduživanja i fakturiranja uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za poslovne subjekte, ovršni postupci za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za poslovne subjekte, zaduživanja obveza spomeničke rente, ovršni postupci za spomeničku rentu, knjiženje izvoda spomeničke rente, ažuriranje promjena obveznika u toku godine po zatečenim promjenama, izdavanje potvrda o stanju duga

REFERENTICA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU PRIHODA

Silvia Meszaros Cegledi

tel. 051 680 143

e-mail: [email protected] 

poslovi naplate zakupa poslovnih prostora, komunalne naknade i naknade za uređenje voda zakupnicima, naplata najmova stana i stanarina, naplata koncesijskih odobrenja, naplata taxi dozvola, naplata parkirnih mjesta, evidentiranje pričuve, zaduživanje kamata i troškova

ODSJEK ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

VODITELJICA ODSJEKA
Leona Šustar, bacc. oec.

tel. 051 680 147

e-mail: [email protected]

 

rukovodi poslovima vezanim uz pripremu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

Diana Kunišek, dipl. oec.
tel. 051 680 151

e-mail: [email protected]

poslovi vezani uz računovodstvo Grada, izradu izvještaja o financijskom stanju, bilance, vođenje knjigovodstva imovine Grada, popisa imovine

SAVJETNICA ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

Nataša Klepac, mag. oec.
tel. 051 680 151

e-mail: [email protected]

sudjelovanje na poslovima financijskog planiranja i analize, pripreme i izvršenja proračuna Grada, vođenja knjigovodstva

REFERENTICA ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVO

Bojana Šepac

tel. 051 680 155

e-mail: [email protected]

poslovi vezani uz računovodstvene poslove kontiranja, vođenje knjigovodstva imovine Grada, izdavanje faktura za ostale prihode Grada, poslovi vezani uz financijsko poslovanje mjesnih odbora

REFERENTICA ZA LIKVIDATURU I OBRAČUN PLAĆA

Dubravka Brkljač, bacc.oec.

tel. 051 680 150

e-mail: [email protected]

poslovi obračuna plaća i naknada za zaposlenike Grada i proračunskih korisnika, suradnja s nadležnim odjelom pri obavljanju stručnih poslova na području radnih odnosa, računovodstveni poslovi kontiranja i likvidature

REFERENTICA ZA LIKVIDATURU I OBRAČUN PLAĆA

Tatjana Grgurina Afrić

tel. 051 680 149

e-mail: [email protected]

poslovi vezani vođenje platnog prometa putem računa Grada, likvidature, obračun PDV-a

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VODITELJICA ODSJEKA
Zlata Torbarina, mr.sc.

tel. 051 680 142

e-mail: [email protected]

rukovodi poslovima vezanim za ostvarivanje plana programa javnih potreba na području predškolskog i školskog odgoja, obrazovanja i znanosti,  području kulture, području sporta i tehničke kulture, području socijalne skrbi i zdravstva, suradnja s ustanovama i nositeljima programa iz svih područja društvenih djelatnosti

SAVJETNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Andrea Arbanasić, dipl. iur.

tel. 051 680 145

e-mail: [email protected]

vođenje poslova vezanih za ostvarivanje plana programa javnih potreba na području kulture, području sporta, području socijalne skrbi i zdravstva, sudjelovanje na poslovima vezanim za ostvarivanje plana programa javnih potreba na području predškolskog i školskog odgoja, znanosti i području  tehničke kulture, vođenje upravnih postupaka, usklađivanje rada s ustanovama i nositeljima programa

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADE

Ines Jerkić, dipl. oec.

tel. 051 680 146

e-mail: [email protected]

vođenje poslova vezanih za ostvarivanje plana programa javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, području osnovnoškolskog obrazovanja, području srednjoškolskog i ostalog obrazovanja, području tehničke kulture i području mladih, usklađivanje rada s ustanovama i nositeljima programa

Mjerodavni zakoni

 1. Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 42/20, 114/22)
 2. Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/16 i 101/17, 114/22, 114/23)
 3. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/13)
 4. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/1455/16, 73/17, 131/20, 114/22)
 5. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)
 6. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 02/20, 46/20, 47/20)
 7. Stečajni zakon (NN 71/15, 104/17, 36/22)
 8. Zakon o stečaju potrošača (NN 100/15, 67/18, 36/22)
 9. Zakon o upravnim sporovima (NN 36/24)
 10. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/1766/19, 36/24)
 11. Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN 83/10, 126/13)
 12. Zakon o proračunu (NN 144/21)
 13. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
  • a. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)
  • b. Uredba o kriterijima,mjerilima i postupku za odgodu plaćanja,obročnu otplatu duga te prodaju,otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13 i 94/14)
 14. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)
 15. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10 i 10/23)
 16. Zakon o sustavu unutarnjih  kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19)
  • a. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 96/1342/16, 77/19)
 17. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13148/13153/13143/14 i 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23, 35/24)
 18. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost ( NN 79/1385/13160/1335/14157/14130/151/1741/17 i 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23, 1/24)
 19. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,  107/07, 94/13, 98/19, 57/22101/23)
 20. Zakon o savjetima mladih (NN 41/14, 83/23)
 21. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10105/1090/115/1216/1286/1294/13152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)
 22. Zakon o sportu (NN 141/22)
 23. Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/9311/94, 38/09)
 24. Zakon o socijalnoj skrbi (NN NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)
 25. Zakon o hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
 26. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
 27. Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22, 36/24)
 28. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 114/22, 36/24)
Opatija