Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

PROČELNICA

Mirna Pavlović-Vodinelić, dipl. iur.
Foto Luigi Opatija, Grad Opatija, Pročelnica dec2022
Maršala Tita 3
HR – 51410 Opatija
TEL: 051 680 120
e-mail:
[email protected]

DJELOKRUG RADA

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na politički sustav Grada, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, radnih tijela gradonačelnika. Obavljaju se stručni i drugi poslovi pravno-savjetodavne i stručno-administrativne naravi koji obuhvaćaju pripremu i stručni pregled općih akata pripremljenih za sjednice Gradskoga vijeća, poslove pripreme i organiziranja sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela. 

Odjel obavlja poslove u kojima organizira sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima, radi na imovinsko-pravnim poslovima, zakupima poslovnih prostora i najmu stanova u vlasništvu Grada, redovnom korištenju objekata u vlasništvu Grada te drugim poslovima upravljanja gradskom imovinom.

Djelokrug rada uključuje potporu upravnim tijelima gradske uprave na poslovima vezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova. Odjel planira i provodi poslove u vezi informiranja i odnosa s javnošću, razvijanja međunarodne suradnje te protokolarne poslove koji su u djelokrugu rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika i njihove medijske prezentacije.

Suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove, unutarnje ustrojstvo gradske uprave (kvaliteta rada, modernizacija metoda rada), nadzor nad radom gradske uprave (u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom uređuje gradonačelnik) dio su poslova ovog odjela.

Obavljaju se poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, opći administrativno-personalni poslovi, stručni poslovi u vezi radno-pravnih statusa službenika i namještenika.

U odsjeku se obavljaju opći poslovi povezani s prijemom i otpremom pismena i drugih dokumenata u centralnoj pisarnici te poslovi čuvanja i izlučivanja predmeta u okviru nadležnosti pismohrane.

Organizacijska shema Odjela po poslovima i kontakti

POMOĆNICA PROČELNICE
Tea Mladenić Visintin, dipl. iur.

tel. 051 680 127
e-mail: [email protected]

zamjenjuje odsutnog pročelnika Upravnog odjela, rukovodi službenicima zaduženim za upravljanje imovinom Grada, po potrebi obavlja poslove evidentiranje imovine Grada u odgovarajućim evidencijama, izravno obavlja stručne i savjetodavne poslove povezane sa sudjelovanjem Grada u sudskim postupcima i imovinsko-pravnim upravnim postupcima, kao i registracijskim postupcima- gradske ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada

POMOĆNICA PROČELNICE
Tea Mladenić Visintin, dipl. iur.

tel. 051 680 127

e-mail: [email protected]

zamjenjuje odsutnog pročelnika Upravnog odjela, rukovodi službenicima zaduženim za upravljanje imovinom Grada, po potrebi obavlja poslove evidentiranja imovine Grada u odgovarajućim evidencijama, izravno obavlja stručne i savjetodavne poslove povezane sa sudjelovanjem Grada u sudskim postupcima i imovinsko-pravnim postupcima.

ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU, PROTOKOL I MEĐUNARODNU SURADNJU

VODITELJICA ODSJEKA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU, PROTOKOL I MEĐUNARODNU SURADNJU

Ana Brumnjak Iličić, mr. oec. – spec. za mark. menadž.

tel. 051 680 141

e-mail: [email protected]OD

rukovodi Odsjekom te obavlja stručne i savjetodavne poslove koji se odnose na koordinaciju protokola izvršnog i predstavničkog tijela, na suradnju s međunarodnim i tuzemnim institucijama i na odnose s javnošću vezane uz rad izvršnog tijela i upravnih tijela Grada. Sudjeluje u organizaciji i provođenju manifestacija od interesa za Grad te surađuje s nadležnim odjelom u pripremi projekata u području međunarodne suradnje.

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Ljiljana Vidmar – Erjavac, dipl. nov.

tel. 051 680 164

e-mail: [email protected]

obavlja stručne i savjetodavne poslove na području odnosa s javnošću i odnosa s medijima, u ime Grada provodi ugovore o medijskoj suradnji, administrira i uređuje mrežnu stranicu te društvene mreže Grada. Sudjeluje u protokolarnim događanjima i manifestacijama od interesa za Grad.

VIŠA REFERENTICA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE GRADONAČELNIKA

Mirna Spasić, mag. oec.

tel. 051 680 156

e-mail: [email protected]

obavlja administrativne i protokolarne poslove za gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i pročelnika Upravnog odjela povezane s primanjem stranaka i organiziranjem sastanaka

ODSJEK ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

Iva Kalanj Kiš, dipl. iur.

tel. 051 680 128

e-mail: [email protected]

obavlja stručne i savjetodavne poslove povezane s imovinsko- pravnim predmetima iz djelokruga Gradskog vijeća i izvršnog tijela; davanje na korištenje bez naknade i prodaja gradske imovine, uspostava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada, sudjelovanje u postupcima katastarske izmjere, evidentiranje imovine Grada u odgovarajućim evidencijama

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

Lana Marković, dipl. iur.

tel. 051 680 106

e-mail: [email protected]

obavlja stručne i savjetodavne poslove povezane s imovinsko- pravnim predmetima iz djelokruga Gradskog vijeća i izvršnog tijela; davanje na korištenje bez naknade i prodaja gradske imovine, uspostava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada, sudjelovanje u postupcima katastarske izmjere, evidentiranje imovine Grada u odgovarajućim evidencijama

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

Mia Cvijetić, mag. iur.

tel. 051 680 125

e-mail: [email protected]

obavlja poslove povezane sa zakupom poslovnih prostora; priprema prijedloge odluka i ugovora, vodi evidencije poslovnih prostora u vlasništvu Grada, koordinira s nadležnim upravnim odjelom poslove uređivanja poslovnih prostora i priznavanja troškova ulaganja

REFERENTICA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

Davorka Filipović

tel. 051 680 126

e-mail: [email protected]

priprema prijedloge odluka vezanih uz dodjelu stanova u najam, s nacrtom ugovora, obavlja provjeru korisnika stanova i podataka prilikom dodjele stanova u najam, koordinira s nadležnim upravnim odjelom poslove uređivanja stambenih prostora i priznavanje troškova ulaganja, obavlja administrativne poslove objave akata gradonačelnika i Gradskog vijeća
ODJELJAK ZA POSLOVE ODRŽAVANJA IMOVINE

VODITELJ ODJELJKA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA IMOVINE

Aleksandar Martinovski, dipl. ing.

tel. 051 680 108

e-mail: [email protected] 

DOMAR

Darko Mandić

tel.

e-mail: [email protected]

DOMAR                                                         SPREMAČICA

Igor Brajuha                                                 Zehida Duraković

ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I LOKALNI POLITIČKI SUSTAV

VODITELJICA ODSJEKA ZA OPĆE POSLOVE I LOKALNI POLITIČKI SUSTAV

Tamara Pičuljan Bajt, dipl. iur.

tel. 051 680 117

e-mail: [email protected]

obavlja poslove povezane s unutarnjim ustrojstvom gradske uprave, razvijanjem socijalnog partnerstva, sudjeluje u izradi i realizaciji godišnjeg plana prijma u službu, sudjeluje u izradi unutarnjih akata vezanih za prava službenika gradske uprave, obavlja poslove vezane za provedbu procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika, obavlja i druge poslove iz djelokruga službeničkih odnosa, obavlja poslove vezane za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, obavlja poslove službenika za informiranje i službenika za zaštitu osobnih podataka

REFERENT II ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Predrag Hajtić

tel. 051 680 121

e-mail: [email protected]

obavlja administrativne i druge poslove iz djelokruga Upravnog odjela koji se odnose na tehničku pripremu materijala, vođenje zapisnika, izradu zaključaka i čuvanje dokumentacije Gradskog vijeća

ODJELJAK PISARNICE

VODITELJICA ODJELJKA PISARNICE

Snežana Ćavar

tel. 051 680 109

e-mail: [email protected]

rukovodi Odjeljkom, organizira i usklađuje rad Odjeljka, izravno obavlja administrativne poslove u pisarnici Grada

REFERENTICA II ZA PISARNICU I ARHIV

Viljana Kinkela Poropat

tel. 051 680 107

obavlja administrativne poslove u pisarnici Grada, arhivira predmete

Nadležni zakoni

 1. Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/0247/1080/1093/11, 93/11)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/0160/01129/05109/0736/09150/11144/12, 123/17, 98/19, 144/20)
 3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/2006125/200616/200746/2010145/201037/201344/201345/2013, 110/15)
 4. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)
 5. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19 )
 6. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/1112/12126/1248/13, 57/15, 98/19)
 7. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15)
 8. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 9. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/0861/11,  4/18, 112/19)
 10. Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14)
 11. Zakon  o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
 12. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 13. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/9668/98137/9922/0073/00, 129/00, 114/0179/06141/06146/0838/09153/09143/12, 152/14)
 14. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19)
 15. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN, 92/9692/9939/99, 42/99, 43/00131/0027/01, 34/01, 65/01118/0180/02, 81/02, 98/19)
 16. Zakon obveznim odnosima ( NN 35/05,  41/08, 78/15, 29/18)
 17. Zakon o trgovačkim društvima (111/9334/99118/03107/07146/08137/ 09111/1268/13, 110/15, 40/19)
 18. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 19. Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
 20. Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)
 21. Zakon o najmu stanova  (NN 91/9666/98101/98, 22/06, 68/18, 105/20)
 22. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/0182/04, 76/07, 38/0986/127/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21)
 23. Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN br. 125/1164/15, 112/18)
 24. Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)
 25. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)
 26. Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
 27. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19)
 28. Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19)
 29. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
 30. Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14 i 56/14)
 31. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19)
 32. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta (NN 23/19)
 33. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
Opatija