Upravni odjel za prostorno uređenje

PRIVREMENA PROČELNICA

Mirta Tomulić, mag. ing. aedif.
 
Maršala Tita 3
HR – 51410 Opatija
TEL: 051 680 136
e-mail: [email protected]

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

– praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izradu pripadajućih akata
– priprema te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja
– izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja
– geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva
– pripremu i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta)
– priprema i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata
– suradnju sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave
– praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Upravnim odjelom za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom
– vođenje baze podataka o projektima Grada i EU projektima na području Grada
– praćenje izrade i analizu studija, elaborata i drugih dokumenata u procesu kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije i drugih oblika financiranja
– izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije
– analizu gospodarskih kretanja u gradu
– standardizaciju i normizaciju poslova iz djelokruga Grada
– suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove

Organizacijska shema Odjela po poslovima i kontakti

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I RAZVOJNE PROJEKTE

Tomica Štivić, dipl. ing. arh.

tel. 051 680 137
e-mail:  [email protected]

obavlja stručne poslove povezane s praćenjem stanja u prostoru, pripremom, izradom, praćenjem izrade te donošenjem dokumenata prostornog uređenja, stručnih podloga i studija, složenije poslove povezane s pripremom i praćenjem izrade dokumenata potrebnih za realizaciju gradskih razvojnih projekata, suradnja s tijelima nadležnim za zaštitu prirodne i kulturne baštine i dr.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POTPORU RAZVOJNIM PROJEKTIMA

Mirta Tomulić, mag. ing. aedif.

tel. 051 680 136

e-mail: [email protected]

obavlja stručne poslove povezane s praćenjem stanja u prostoru, pripremom, izradom, praćenjem izrade te donošenjem dokumenata prostornog uređenja, stručnih podloga i studija, stručne poslove povezane s praćenjem izrade i analize studija, elaborata i drugih dokumenata u procesu kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije i drugih oblika financiranja, te izrada izvješća za projekte financirane iz programa EU koje vodi Odjel, poslove povezane s pripremom i praćenjem izrade dokumenata potrebnih za realizaciju gradskih razvojnih projekata iz djelokruga Upravnog odjela, vođenje baze podataka projekata Odjela, praćenje smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije te sudjelovanje u izradi dokumenata za energetsku učinkovitost i sudjelovanje u postupcima provedbe javne nabave za projekte koje vodi Odjel.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POTPORU RAZVOJNIM PROJEKTIMA

Mr. sc. Biserka Čerina Barić, dipl. oec.

tel. 051 680 148
e-mail: [email protected]

obavlja stručne poslove povezane s praćenjem izrade i analize studija, elaborata i drugih dokumenata u procesu kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije i drugih oblika financiranja, financijsko izvještavanje o stanju provedbe projekata i izrada izvješća za projekte financirane iz programa EU koje vodi Odjel, poslove povezane s pripremom i praćenjem izrade dokumenata potrebnih za realizaciju gradskih razvojnih projekata iz djelokruga Upravnog odjela, sudjelovanje u postupcima provedbe javne nabave za projekte koje vodi Odjel, vođenje baze podataka projekata Odjela, vođenje poslova standardizacije i normizacije poslova iz djelokruga Grada – ISO 9001:2015, poslove vezane za postupanja i izvještavanja o nepravilnostima, zastupanje Grada u Lokalnoj akcijskog grupi u ribarstvu FLAG Vela Vrata i Lokalnoj akcijskog grupi za ruralni razvoj, LAG TERRA LIBURNA.

Nadležni zakoni

  1. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
  2. Zakon o naseljima (NN 54/88)
  3. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima, standardu elaborata i obaveznih podloga prostornih planova (NN 9/11)
  4. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo izdaje lokacijsku i /ili građevinsku dozvolu (NN 116/0756/11)
  5. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
  6. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15)
  7. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)
Opatija