Gradonačelnikov amandman GV-u

 Gradonacelnik Ivo Dujmic uputio je predsjedniku Gradskog vijeca Fernandu Kiriginu amandman na  Izvješce o pristiglim prijedlozima na „Javni poziv za podnošenje inicijativa – prijedloga i projekata u sklopu izrade strucnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na podrucju Grada Opatije“, te ostale zahtjeve za izmjene planova, s prijedlogom zakljucaka Podsjecamo, nakon što je Izvješce po toj tocki dnevnog reda prezentirano Gradskom vijecu na prošloj sjednici GV-a od 11. prosinca 2019., glasanje o usvajanju Izvješca je odgodeno. – Nastavno na prethodno dostavljeni amandman na gornje Izviješce, a zbog cinjenice da sam u meduvremenu od JU Zavod za prostorno uredenje PGŽ zaprimio Nacrt izviješca o stanju u prostoru Grada Opatije za period 2015. do 2018. godine koji je u postupku razmatranja i na koji imamo primjedbe, a koji sadrži i preporuke za korekcije prostornih planova dostavljam u nastavku novi amandman kojim uvažavam preporuke iz navedenog Nacrta Izviješca, naveo je gradonacelnik u svom amandmanu. Amandman se odnosi na promjenu tocke 3. koja sada glasi: Zadužuje se nadležni upravni odjel da pripremi prijedlog odluke o izradi Izmjene i dopune UPU-a naselja Opatija kojom bi se iznimno u odnosu na prethodnu tocku razmatrali slijedeci zahtjevi za izmjenu plana: Che resort do.o.o, za izmjenu uvjeta gradnje u zoni T1-hotel (ex restoran Amfora), Eles d.o.o. za izmjenu uvjeta gradnje u zoni T1 (hotel Mozart), LRH d.d., za pripajanje zone G (javna garaža) zoni T1 (hotel Ambasador), Mens d.o.o., za izmjenu uvjeta gradnje u zoni T1 (aparthotel 051), Elcon Geratebau d.o.o., promjena namjene iz T1 u T2-aparthotel (ex Berger), Purenest limited, izmjena zona Z u T1 uz zadržavanje % zelenila (zona istocno od hotela Belveder), Zahtjev stanara zgrade Nova cesta 127 (vila Pia) za izmjenu uvjeta gradnje u zoni hotela Adriatic. Osim predmetnih zahtjeva u odluci treba stajati mogucnost za razmatranje slijedeceg: ogranicavanje gradnje na podrucju izmedu ulica M. Tita i Nove ceste, korekcije visine, broja etaža, dužine zgrada i drugih uvjeta gradnje na ostalom podrucju, jasnije definiranje pojmova potkrovlja, max. tlocrtne površine i drugog po potrebi. Navedeno u tockama a) do g) se predlaže iz razloga preispitivanja omogucavanja realizacije gospodarskih sadržaja u obuhvatu Plana, dok se tocka h) predlaže zbog onemogucavanja nove gradnje do izrade Konzervatorske podloge, a tocke i) i j) zbog omogucavanja primjerenije izgradnje i jasnijih uvjeta za izgradnju na predloženom podrucju.

Opatija