Razvoj grada

Dokumenti i strategije Grada Opatije

Cilj izrade Strategije je stvoriti dokument usmjeren na osiguranje kvalitete života građanima Grada Opatije, slijedom načela održivoga razvoja. Interaktivnim radom ciljnih skupina pristupa se definiranju svih relevantnih činitelja budućega gospodarskog, društvenog, kulturnog, infrastrukturnog i svekolikog razvoja Grada Opatije. Na ovim se polazištima Grad Opatija usmjerava u pravcu njegova pozicioniranja na karti uspješnih gradova u Republici Hrvatskoj i širem okruženju.

Strategija razvoja Grada Opatije 2014. – 2020.
 

Destinacijski akcijski plan Opatije nastavak je planiranih aktivnosti u cilju realizacije Strategije razvoja Grad Opatije do 2020. godine. Cilj destinacijskoga akcijskog plana Opatije je uspostava koordiniranih aktivnosti glavnih dionika relevantnih za razvoj grada Opatije na ostvarivanju vizije, strateških ciljeva, strateških prioriteta i mjera definiranih Strategijom u području turizma, kao dominantne gospodarske aktivnosti Opatije

Destinacijski akcijski plan Opatije 2016. – 2020.

Energetska učinkovitost

Grad Opatija je među prvim gradovima u Hrvatskoj, a uz grad Rijeku prvi grad u Primorskogoranskoj županiji koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika (Covenant of Mayors), velikoj i ambicioznoj inicijativi Europske komisije koja okuplja gradonačelnike energetski osviještenih gradova Europe u trajnu mrežu.

Cilj je razmjena iskustva u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina. Sporazum gradonačelnika je odgovor naprednih gradova na globalno zatopljenje, a potpisivanjem Sporazuma gradonačelnici se obvezuju smanjiti emisije CO2 u svom gradu za više od 20%, na koliko obvezuje prijedlog Europske energetske politike iz 2007. godine.

Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Opatije

Gospodarenje otpadom

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine je sukladan Okvirnoj direktivi o otpadu. Njime se uređuje dostizanje ciljeva u pogledu odvojenog prikupljanja i recikliranja sastavnih dijelova komunalnog otpada, sastavni dio je Plan sprječavanja nastanka otpada, uvode se mjere za odvojeno prikupljanje na izvoru, selektiranje otpada i poticanje kompostiranja otpada u kućanstvu i na lokalnoj razini.

Neke od najznačajnijih mjera su poticanje odvojenog sakupljanja papira, kartona, metala, stakla, plastike i biootpada, odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu, uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja komunalnog otpada prema sastavu i količini, uvođenje naknade za odlaganje komunalnog otpada, poticanje kućnog i komunalnog kompostiranja, izgradnja sortirnica, informatička potpora praćenju tokova otpada i niz edukativno – informativnih mjera.

Plan gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2017.-2022.

(SN PGŽ-e broj 12/18)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (SN PGŽ broj 29/19)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (SN PGŽ broj 14/20)

Programi civilne zaštite

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Opatije za 2021. godinu sadrži pravac razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije odnosno kako bi se ostvario željeni rezultat misije i razvoja vizije s konačnim ciljevima.
Za ostvarenje ovog Plana potrebno je cijeli proces razvoja povezati s mogućnostima financijskih sredstava u Gradu Opatiji koji će se odvojiti za sve subjekte u sustavu civilne, kao i za same potrebe Civilne zaštite za promatrano razdoblje.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2021 god
Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija