Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša

PROČELNIK

Filip Vlah, mag.iur., univ.spec.crim.
Filip Vlah
Maršala Tita 3
HR – 51410 Opatija
TEL: 051 680 129 (centrala)
mail: filip.vlah@opatija.hr

DJELOKRUG RADA

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva – obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinaciju rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, kao i donošenje i provedbu programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Izrađuje akte i dokumentaciju, utvrđuje i obračunava komunalnu naknadu, komunalni doprinos te spomeničku rentu

Odjel prati stanje svih oblika prometa u Gradu, organizaciju komunalnog linijskog prijevoza putnika, vodi postupke i odlučuje o izdavanju odobrenja za rad (dozvole) autotaksi prijevoznika.

U okviru djelokruga rada obavlja poslove iz oblasti komunalnog redarstva, te vrši nadzor i provođenje propisa koji reguliraju komunalni red te prometnog redarstva kao prometnih jedinca lokalne samouprave. 

Odjel obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na investicijsko održavanje imovine grada. Surađuje s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove. Vodi brigu o sigurnosti – zaštitu od požara, te zaštitu i spašavanje kao i poslove stožera civilne zaštite Grada Opatije. Odjel vrši i tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koisti Grad te održavanje službenih vozila Grada.

 O svim aktivnostima izvješćuje Gradonačelnika i predlaže mjere i postupke za rješavanje određenih pitanja.

PROGRAMI

Program građenja komunalne infrastrukture određuje se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18110/18 i 32/20). Program sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Program se odnosi na gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno:

 1. nerazvrstane ceste,
 2. javno-prometne površine,
 3. javne površine,
 4. pomorsko dobro,
 5. javnu rasvjetu,
 6. javni prijevoz,
 7. groblja,
 8. građevine i uređaji javne namjene (uključiv i gospodarenje otpadom).

Financira se iz: komunalnog doprinosa, proračuna jedinice lokalne samouprave i drugih izvora utvrđenih zakonom.

Sastavni dio ovoga Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji određuje gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

 

Program održavanja komunalne infrastrukture (redovno) sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obuhvaća obavljanje sljedećih poslova:

 1. Održavanje objekata i uređaja oborinske kanalizacije koje predviđa redovitu kontrolu i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova.
 2. Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove higijeničarske službe.
 3. Održavanje zelenih površina i obalnog puta koje podrazumijeva održavanje održavanje parkova i drvoreda mreže za navodnjavanje, zelenih površina zamjena dugotrajnih nasada, orezivanja raslinja uz komunikacije i sječu suhih stabala, održavanje klupa i košarica za otpatke, održavanje javnih satova i meteorološke stanice, održavanje fontana, kipova i javnih izljeva, održavanje javnih WC-a, održavanje pješačkih staza te nogostupa i javnih stubišta.
 4. Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, opremu ceste, prometne signalizacije, autobusnih ugibališta i zimsku službu.
 5. Održavanje groblja koje obuhvaća redovno održavanje i uređenje spomenika, grobne takse za grobove zaslužnih građana Opatije te održavanje grobova zaslužnih građana Opatije.
 6. Održavanje javne rasvjete koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, održavanje instalacija javne rasvjete te svjetlosnu dekoraciju Grada.
 7. Održavanje pomorskog dobra koje obuhvaća održavanje obalnog puta, održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža, javnu rasvjetu na obalnom putu te ekološke programe i akcije na pomorskom dobru.

 

Program održavanja komunalne infrastrukture (pojačano) sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obuhvaća obavljanje sljedećih poslova:

 1. Zahvate u prostoru uz pripremu turističke sezone
 2. Subvencija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza na području Grada
 3. Subvencija za obavljanje gradskog linijskog prijevoza putnika
 4. Fitosanitarne mjere zaštite palmi i buxusa
 5. Preventivno orezivanje krošanja stabala
 6. Svjetlosna dekoracija u Gradu
 7. Popravak stupova javne rasvjete i orezivanje zelenila
 8. City bus
 9. Uređenje prometnica po mjesnim odborima
 10. Poticajna naknada za prikupljeni miješani otpad
 11. Pojačani odvoz komunalnog otpada s područja Grada

Sredstva spomeničke rente prihod su proračuna jedinica lokalne samouprave temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99., 151/03., 157/03., 100/04, 87/09, 8810., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) u visini od 60% sredstava koje uplate fizičke i pravne osobe, koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline. Programom se planira utrošak novčanih sredstava prikupljenih s osnova obveza spomeničke rente.

Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), koje se mogu obavljati na području Grada Opatije, uvjeti i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2021. godini. Planom se ujedno propisuju lokacije na kojima će se obavljati djelatnosti na pomorskom dobru u režimu koncesijskih odobrenja, a koje nisu predviđene za dodjelu koncesija od strane Primorsko-goranske županije.

Organizacijska shema Odjela po poslovima i kontakti

ODSJEK ZA KOMUNALNO-PRAVNE I POMOĆNE POSLOVE

VODITELJICA ODSJEKA
Ksenija Gunja, dipl. iur.
tel. 051 680 122
e-mail: ksenija.gunja@opatija.hr

praćenje propisa iz nadležnosti Odjela, izrada općih akata iz područja komunalnog gospodarstva, rješavanje u predmetima veće pravne složenosti, pravna pomoć za akte komunalnog redarstva, priprema očitovanja za koncesije na području Grada Opatije, rješavanje u predmetima za privremeno korištenje javnih površina, rješavanje po zahtjevima za postavljanje reklama, provođenje postupka izdavanja koncesije za dimnjačarske poslove, zaštita na radu i dr.

SAVJETNIK ZA KOMUNALNO-PRAVNE POSLOVE

Miljenko Ujčić, dipl. iur.
tel. 051 680 134
e-mail: miljenko.ujcic@opatija.hr

izrada općih akata iz područja komunalnog gospodarstva, izrada programa rada Odjela, izrada i održavanje evidencije komunalne infrastrukture, upis komunalne infrastrukture u postupcima nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga, provedba programa sufinanciranja obnove fasada i krovova iz sredstava spomeničke rente, vođenje GIS aplikacije, rješavanje po zahtjevima investitora za izgradnju nerazvrstanih cesta, rješavanje pitanja komunalnog linijskog prijevoza putnika

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA KOMUNALNO-PRAVNE POSLOVE

Petra Pavić, dipl. iur.
tel. 051 680 123
e-mail: petra.pavic@opatija.hr

rješavanje o zahtjevima za zakup skloništa, rješavanje o zahtjevima rješavanje u predmetima za privremeno korištenje javnih površina, izdavanje autotaksi dozvola, rješavanje o zahtjevima za produljenje radnog vremena, rješavanje o zahtjevima za održavanje manifestacija i drugih događaja na javnim površinama, administrativni poslovi za Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA KOMUNALNO-PRAVNE POSLOVE

Barbara Sušanj, mag. iur.
tel. 051 680 123
e-mail: barbara.susanj@opatija.hr

rješavanje u složenim predmeti komunalne naknade i komunalnog doprinosa, rješavanje u predmetima spomeničke rente, izrada općih akata iz područja komunalne naknade/komunalnog doprinosa/spomeničke rente

REFERENTICA II

Lucija Klanjac
tel. 051 680 129
e-mail: lucija.klanjac@opatija.hr

rješavanje u predmetima sufinanciranja priključaka na sanitarnu odvodnju, rješavanje u predmetima  komunalne naknade i naknade za uređenje voda, vođenje evidencije obveznika komunalne naknade, vođenje administrativnih poslova Odjela

ODJELJAK PROMETNOG I KOMUNALNOG REDARSTVA

nadzor komunalnog reda, otkrivanje anomalija i oštećenja u prostoru te poduzimanje radnji za otklon, nadzor onečišćenja iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, nadzor nad zakonitim zbrinjavanjem komunalnog otpada, nadzor održavanja čistoće javnih površina, nadzor oštećenja na javnoj imovini i imovini Grada, nadzor po pozitivnim propisima za zaštitu životinja, nadzor po Zakonu o građevinskoj inspekciji u dijelu koji se odnosi na jedinicu lokalne samouprave, nadzor prometa i sankcioniranje nezakonitog postupanja kod prometa u mirovanju i dr.

VODITELJ ODJELJKA

Zoran Barbalić, bacc. admin. publ.

tel. 051 680 162          mob. 098 876 913
e-mail: zoran.barbalic@opatija.hr

REFERENT – KOMUNALNI REDAR

Dean Sanković
mob. 098 212 697
e-mail: dean.sankovic@opatija.hr

REFERENT – KOMUNALNI REDAR

Milan Korenjak
mob. 099 292 3473
e-mail: komunalno.redarstvo@opatija.hr

REFERENT – PROMETNI REDAR

Nereo Karabaić

mob. 099 227 1378

REFERENT – PROMETNI REDAR

Milan Korenjak

mob. 099 292 3473

Dežurni broj komunalnih i prometnih redara:    099 392 3271 

ODJELJAK POMOĆNIH POSLOVA

održavanje zgrada – popravci i čišćenje, upravljanje i održavanje službenih vozila, skrb za sustave vatrodojave, sustave i grijanja te druge sustave zgrada

VODITELJ ODJELJKA

Darko Mandić

DOMAR

Igor Brajuha

SPREMAČICA

Zehida Duraković

TEHNIČKI ODSJEK

VODITELJ ODSJEKA
Vjekoslav Osojnak, mag. ing. aedif.
tel. 051 680 112
e-mail: vjeko.osojnak@opatija.hr

voditelj projekata i investicija te redovnog održavanja Grada Opatije iz oblasti komunalnog gospodarstva, predstavnik investitora na gradilištu u investicijama Grada Opatije

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA TEHNIČKE POSLOVE

Matej Popeškić, mag. ing. aedif.
tel. 051 680 113
e-mail: matej.popeskic@opatija.hr

vođenje redovnog održavanja u dijelu u kojem su poslovi povjereni trgovačkom društvu PARKOVI d.o.o., rješavanje u predmetima koji se odnose na sanitarnu siječu zelenila, upravljanje investicijama i radovima u parkovima i na obalnoj šetnici, Upravljanje poslovima održavanja plaža

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA TEHNIČKE POSLOVE

Tin Rudan, mag. ing. aedif.
tel. 051 680 113
e-mail: tin.rudan@opatija.hr

vođenje dijela redovnog održavanja u dijelu u kojem su poslovi povjereni trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o., rješavanje u predmetima koji se odnose na javnu rasvjetu i električnu energiju, kontrola projekata za komunalni doprinos te izračun vrijednosti pravno relevantnih za obračun komunalnog doprinosa

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Aleksandar Martinovski, dipl. ing. građ.
tel. 051 680 108
e-mail: aleksandar.martinovski@opatija.hr

vođenje redovnog održavanja stambenih i poslovnih prostora Grada Opatije, vođenje investicija vezanih za stambene i poslovne prostore Grada Opatije

VIŠI REFERENT ZA TEHNIČKE POSLOVE

Ervin Renko, ing. građ.
tel. 051 680 110
e-mail: ervin.renko@opatija.hr

vođenje redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina, stubišta, oborinske odvodnje i njihove opreme – odbojnici, ograde, rešetke

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA TEHNIČKE POSLOVE

Željko Harbaš
tel. 051 680 115
e-mail: zeljko.harbas@opatija.hr

provedba i izmjena prometnih rješenja, vođenje redovnog održavanja prometne signalizacije, rješavanje u predmetima prekomjernog iskorištavanja i opterećenja cesta, rješavanje po zahtjeivma za prekope i iskope na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, vođenje postupaka naknade štete na prometnoj opremi

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast