Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

PROČELNICA

Helena Masarić, dipl.iur., univ.spec.polit.
Centar Gervais Opatija, Foto Luigi Opatija, Grad Opatija, Gradsk
Maršala Tita 3
HR – 51410 Opatija
TEL: 051 680 120
e-mail:
helena.masaric@opatija.hr

DJELOKRUG RADA

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na politički sustav Grada, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, radnih tijela gradonačelnika. Obavljaju se stručni i drugi poslovi pravno-savjetodavne i stručno-administrativne naravi koji obuhvaćaju pripremu i stručni pregled općih akata pripremljenih za sjednice Gradskoga vijeća, poslove pripreme i organiziranja sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela. 

Odjel obavlja poslove u kojima organizira sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima, radi na imovinsko-pravnim poslovima, zakupima poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, redovno korištenje objekata u vlasništvu Grada te druge poslove upravljanja gradskom imovinom.

Djelokrug rada uključuje potporu upravnim tijelima gradske uprave na poslovima vezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova. Odjel planira i provodi poslove u vezi informiranja i odnosa s javnošću, razvijanja međunarodne suradnje te protokolarne poslove koji su u djelokrugu rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika i njihove medijske prezentacije.

Suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove, unutarnje ustrojstvo gradske uprave (kvaliteta rada, modernizacija metoda rada), nadzor nad radom gradske uprave (u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom uređuje gradonačelnik) dio su poslova ovog odjela.

Obavljaju se poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, opće administrativno-personalne poslove, stručne poslove u vezi radno-pravnih statusa službenika i namještenika.

U odsjeku se obavljaju opći poslovi povezani s prijemom i otpremom pismena i drugih dokumenata u centralnoj pisarnici te poslovi čuvanja i izlučivanja predmeta u okviru nadležnosti pismohrane.

Organizacijska shema Odjela po poslovima i kontakti

POMOĆNICA PROČELNICE
Tea Mladenić Visintin, dipl. iur.

tel. 051 680 127
e-mail: tea.mladenic-visintin@opatija.hr

zamjenjuje odsutnog pročelnika Upravnog odjela, rukovodi službenicima zaduženim za upravljanje imovinom Grada, po potrebi obavlja poslove evidentiranje imovine Grada u odgovarajućim evidencijama, izravno obavlja stručne i savjetodavne poslove povezane sa sudjelovanjem Grada u sudskim postupcima i imovinsko-pravnim upravnim postupcima, kao i registracijskim postupcima- gradske ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, EUROPSKE INTEGRACIJE I PROTOKOL

Ana Brumnjak Iličić, mr. oec. – spec. za mark. menadž.
tel. 051 680 141
e-mail: ana.brumnjak-ilicic@opatija.hr

obavlja stručne, savjetodavne i protokolarne poslove koji se odnose na međunarodnu suradnju te na suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, prati domaće i međunarodne natječaje za financiranje od strane europskih i drugih fondova te pruža potporu upravnim tijelima prilikom kandidiranja projekata na spomenute natječaje, obavlja poslove gradskog protokola, prati i analizira statističke podatke u svrhu predlaganja javnih politika i izrade komparativnih analiza, sudjeluje u izradi strategije razvoja Grada

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, EUROPSKE INTEGRACIJE I PROTOKOL

Neli Nežić, dipl. oec.
tel. 051 680 119
e-mail: neli.nezic@opatija.hr
obavlja stručne, savjetodavne i protokolarne poslove koji se odnose na međunarodnu suradnju te na suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, prati domaće i međunarodne natječaje za financiranje od strane europskih i drugih fondova te pruža potporu upravnim tijelima prilikom kandidiranja projekata na spomenute natječaje, obavlja poslove gradskog protokola, prati i analizira statističke podatke u svrhu predlaganja javnih politika i izrade komparativnih analiza, sudjeluje u izradi strategije razvoja Grada

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Ljiljana Vidmar – Erjavac, dipl. nov.

tel. 051 680 164

e-mail: glasnogovornica@opatija.hr

obavlja stručne i druge poslove na području odnosa s javnošću, u ime Grada provodi ugovore o medijskoj suradnji, administrira i uređuje mrežnu stranicu te društvene mreže Grada

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

Francesca Gržinić Kuljanac, dipl. oec., struč. spec. inf.
tel. 051 680 157 e-mail: francesca.grzinic@opatija.hr

radi na unaprjeđenju komunikacije Grada i javnosti putem mrežne stranice Grada u suradnji s višim stručnim suradnikom za odnose s javnošću, brine o razvoju Geo informacijskog sustava- GIS Grada, koordinira s vanjskim suradnicima na programu registra nekretnina, osigurava informatičku, telekomunikacijsku, videokonferencijsku i audiokonferencijsku podršku za upravna tijela Grada, pruža informatičku i tehničku podršku pripremi, organizaciji i održavanju gradonačelnikovog kolegija i sjednica Gradskog vijeća, osigurava uvjete za tonsko snimanje gradonačelnikovog kolegija, radnih sastanaka i sjednica Gradskog Vijeća

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA UPRALJANJE IMOVINOM

Mia Cvijetić, mag. iur.
tel. 051 680 125
e-mail: mia.cvijetic@opatija.hr
obavlja poslove povezane sa zakupom poslovnih prostora; priprema prijedloge odluka i ugovora, vodi evidencije poslovnih prostora u vlasništvu Grada, koordinira s nadležnim upravnim odjelom poslove uređivanja poslovnih prostora i priznavanja troškova ulaganja

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA UPRALJANJE IMOVINOM

Iva Kalanj Kiš, dipl. iur.
tel. 051 680 128
e-mail: iva.kalanj@opatija.hr
obavlja stručne i savjetodavne poslove povezane s imovinsko- pravnim predmetima iz djelokruga Gradskog vijeća i izvršnog tijela; davanje na korištenje bez naknade i prodaja gradske imovine, uspostava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada, sudjelovanje u postupcima katastarske izmjere, evidentiranje imovine Grada u odgovarajućim evidencijama

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA UPRALJANJE IMOVINOM

Lana Marković, dipl. iur.
tel. 051 680 106
e-mail: lana.markovic@opatija.hr
obavlja stručne i savjetodavne poslove povezane s imovinsko- pravnim predmetima iz djelokruga Gradskog vijeća i izvršnog tijela; davanje na korištenje bez naknade i prodaja gradske imovine, uspostava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada, sudjelovanje u postupcima katastarske izmjere, evidentiranje imovine Grada u odgovarajućim evidencijama

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Tamara Pičuljan Bajt, dipl. iur.
tel. 051 680 117
e-mail: tamara.piculjan@opatija.hr
obavlja poslove povezane s unutarnjim ustrojstvom gradske uprave, razvijanjem socijalnog partnerstva, sudjeluje u izradi i realizaciji godišnjeg plana prijma u službu, sudjeluje u izradi unutarnjih akata vezanih za prava službenika gradske uprave, obavlja poslove vezane za provedbu procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika, obavlja i druge poslove iz djelokruga službeničkih odnosa, obavlja poslove vezane za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, obavlja poslove službenika za informiranje i službenika za zaštitu osobnih podataka

REFERENTICA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I UREDSKO POSLOVANJE

Davorka Filipović

tel. 051 680 126
e-mail: davorka.filipovic@opatija.hr

priprema prijedloge odluka vezanih uz dodjelu stanova u najam, s nacrtom ugovora, obavlja provjeru korisnika stanova i podataka prilikom dodjele stanova u najam, koordinira s nadležnim upravnim odjelom poslove uređivanja stambenih prostora i priznavanje troškova ulaganja, obavlja administrativne poslove objave akata gradonačelnika i Gradskog vijeća

VIŠA REFERENTICA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE GRADONAČELNIKA

Mirna Spasić, mag. oec.

tel. 051 680 156
e-mail: mirna.spasic@opatija.hr

obavlja administrativne i protokolarne poslove za gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i pročelnika Upravnog odjela povezane s primanjem stranaka i organiziranjem sastanaka

ADMINISTRATIVNI REFERENT

Predrag Hajtić

tel. 051 680 121
e-mail: predrag.hajtic@opatija.hr

obavlja administrativne i druge poslove iz djelokruga Upravnog odjela koji se odnose na tehničku pripremu materijala, vođenje zapisnika, izradu zaključaka i čuvanje dokumentacije Gradskog vijeća

ODJELJAK PISARNICE

VODITELJICA ODJELJKA PISARNICE

Snežana Ćavar

tel. 051 680 109
e-mail: pisarnica@opatija.hr

rukovodi Odjeljkom, organizira i usklađuje rad Odjeljka, izravno obavlja administrativne poslove u pisarnici Grada

REFERENTICA ZA PISARNICU I ARHIV

Viljana Kinkela Poropat

tel. 051 680 107

obavlja administrativne poslove u pisarnici Grada, arhivira predmete
Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast