HANFA OBUSTAVILA POSTUPAK OPATIJA – LRH

Upravno vijece Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na jucerašnoj je sjednici donijelo zakljucak kojim se obustavlja postupak koji je Agencija pokrenula po službenoj dužnosti, u vezi utvrdivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva Liburnia Riviera Hoteli od strane Grada Opatije.Cijeli dokument objavljen je web stranicama Hanfe. Naime, 6. srpnja stigla je presuda Visokog upravnog suda kojom se pobija ranije rješenje Hanfe o obvezi objavljivanja ponude za preuzimanja dionica LRH d.d. od strane Grada Opatije, opcina Matulji, Lovran, Mošcenicka Draga. U Hanfinom obrazloženju  jucer usvojenog zakljucka Upravnog vijeca Hanfe,   navedeno je i obrazloženje takve presude Visokog Upravnog Suda:  „ Iz obrazloženja Presude proizlazi da je Sud istu donio jer da je Agencija pogrešno cijenila dokaze u spisu predmeta i na pogrešnoj ocjeni istih pogrešno primijenila materijalno pravo. Prema navodima iz obrazloženja Presude, Agencija je, prije svega, pogrešno zakljucila da Grad Opatija i ostali nisu stekli dionice LRH izvorno. Upravo suprotno, stav je Suda da su navedene osobe izvorno stekle dionice u postupku pretvorbe društva LRH, temeljem Zakljucka o suglasnosti na Program pretvorbe DP „Liburnija-Rivijera Hoteli“ Opatija u dionicko društvo, koji je dana 20. ožujka 1992. godine donijela Skupština Opcine Opatije.“   IZJAVA IVE DUJMICA, GRADONACELNIKA OPATIJE O HANFA-INOJ ODLUCI U SLUCAJU OPATIJA – LIBRUNIA RIVIERA HOTELI: „Izuzetno smo  zadovoljni odlukom HANFA-e o obustavljanju postupka o utvrdivanju obveze grada Opatije i drugih liburnijskih opcina da objave ponudu o preuzimanju dionica Liburnia Rivijera Hotela.  Ovom jucerašnjom odlukom HANFA-e, koja je nakon što je Opatija dobila pozitivnu presudu Visokog upravnog suda, bila i jedina moguca, slucaj LRH je za grad Opatiju i liburnijske opcine uspješno završen. Naša odluka  da na sudu osporimo neodrživo rješenje HANFA-e bila je ispravan korak.  Krenuli smo u sudski spor s ciljem obrane vitalnih gospodarskih interesa grada Opatije i opcina Matulji, Mošcenicka Draga i Lovran. Vjerovali smo u pravnu državu i pokazalo se da smo imali pravo. Drago mi je da je postupak gotov i da smo na ovaj nacin uspješno zaštitili imovinu i interese grada i gradana Opatije i susjednih opcina“ izjavio je gradonacelnik Opatije, Ivo Dujmic     Zakljucak Upravnog vijeca Hanfe  i obrazloženje zakljucka prenosimo u cijelosti: Temeljem odredbi clanka 15. tocka 3. i clanka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), te clanka 131. stavak 4. Zakona o opcem upravnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 103/96), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, u vezi utvrdivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija, Ulica Maršala Tita 198, od strane Grada Opatije, Upravno vijece Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj dana 04. listopada 2012. godine, donijelo je Z A K LJ U C A K 1. Obustavlja se postupak koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pokrenula po službenoj dužnosti, u vezi utvrdivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija, Ulica Maršala Tita 198, od strane Grada Opatije. 2. Ovaj zakljucak objavit ce se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. O b r a z l o ž e nj e I/ Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) je po službenoj dužnosti, sukladno odredbi clanka 123. Zakona o opcem upravnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 103/96 – Odluka Ustavnog suda RH, br Us-248/94, dalje: ZUP) i clanka 32. Zakona o preuzimanju dionickih društava (Narodne novine br. 84/02, 87/02 i 120/02, dalje: ZPDD), pokrenula upravni postupak nadzora u vezi utvrdivanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija, Ulica Maršala Tita 198 (dalje: LRH), od strane Grada Opatije. Nakon provedenog postupka, Agencija je dana 04. lipnja 2009. godine donijela rješenje KLASA: UP/I-451-04/07-10/18, URBROJ: 326-111/09-26 (dalje: Rješenje Agencije), kojim je u tocki 1. izreke utvrdeno da je za Grad Opatiju, Opcinu Matulji, Opcinu Mošcenicka Draga, Opcinu Lovran i društvo NOVA LIBURNIJA d.o.o. Opatija, dana 14. lipnja 2007. godine, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva LRH. Osobe za koje je Rješenjem Agencije utvrden nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje LRH, pokrenule su upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske (sada Visoki upravni sud Republike Hrvatske, dalje: Sud), koji se vodio pod posl. brojem: Us-8098/2009. Dana 06. srpnja 2012. godine, Agencija je u predmetu KLASA: 034-07/09-01/9, zaprimila presudu Suda, poslovni broj: US-8098/2009-11 od 13. lipnja 2012. godine (dalje: Presuda), kojom se predmetna tužba tužitelja uvažava i poništava Rješenje Agencije. Iz obrazloženja Presude proizlazi da je Sud istu donio jer da je Agencija pogrešno cijenila dokaze u spisu predmeta i na pogrešnoj ocjeni istih pogrešno primijenila materijalno pravo. Prema navodima iz obrazloženja Presude, Agencija je, prije svega, pogrešno zakljucila da Grad Opatija i ostali nisu stekli dionice LRH izvorno. Upravo suprotno, stav je Suda da su navedene osobe izvorno stekle dionice u postupku pretvorbe društva LRH, temeljem Zakljucka o suglasnosti na Program pretvorbe DP „Liburnija-Rivijera Hoteli“ Opatija u dionicko društvo, koji je dana 20. ožujka 1992. godine donijela Skupština Opcine Opatije. Pritom Sud ukazuje na Odluku Radnickog savjeta DP „Liburnija-Rivijera Hoteli“ Opatija, od 27. veljace 1992. godine, o pretvaranju DP „Liburnija-Rivijera Hoteli“ Opatija u dionicko društvo, u clanku 7. koje 2 se navodi da je vrijednost DP „Liburnija-Rivijera Hoteli“ Opatija u nekretninama upisanim u zemljišnim knjigama kod Opcinskog suda u Opatiji, u korist društva ili u korist Opcine Opatije. Takoder, Sud ukazuje da je u Zakljucku o suglasnosti na Program pretvorbe DP „Liburnija-Rivijera Hoteli“ Opatija, koji je temeljem clanka 146. Statuta Opcine Opatija donijela Skupština Opcine Opatije, dana 20. ožujka 1992. godine, navedeno da je Opcina Opatija suglasna s Programom pretvorbe poduzeca DP „Liburnija- Rivijera Hoteli“ Opatija u dionicko društvo i da ce u skladu s navedenim Programom Opcina Opatija, pod uvjetima iz tocke 3. istoga Zakljucka, unijeti u dionicki kapital DP „Liburnija-Rivijera Hoteli“ Opatija nekretnine upisane na svoje ime, a koje poduzece koristi za obavljanje svoje redovne djelatnosti, za što ce dobiti 25% redovnih dionica koje ce DP „Liburnija-Rivijera Hoteli“ Opatija emitirati, što odgovara vrijednosti nekretnina koje su upisane kao društveno vlasništvo, korisnik Opcina Opatija, a koristi ih DP „Liburnija-Rivijera Hoteli“ Opatija. Iz navedenog proizlazi da je Grad Opatija, odnosno, njegov pravni prednik – Skupština Opcine Opatija, u vrijeme pretvorbe DP „Liburnija-Rivijera Hoteli“ Opatija, bila upisana u zemljišnim knjigama Opcinskog suda u Opatiji kao korisnik nekretnina, a na temelju Sporazuma o preuzimanju nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava, te prava i obveza dotadašnje Opcine Opatija od 7. listopada 1993. godine, Grad Opatija je upisan kao vlasnik nekretnina koje su u postupku pretvorbe unesene u temeljni kapital DP „Liburnija-Rivijera Hoteli“ Opatija. Nadalje, Sud ukazuje na Sporazum o razrješenju imovinsko-pravnih odnosa i prijenosu 25% + 1 dionice LRH, koji su dana 14. lipnja 2007. godine sklopili Grad Opatija, Opcina Lovran, Opcina Mošcenicka Draga, Opcina Matulji (svi slijednici ranije Opcine Opatija), Hrvatski fond za privatizaciju i LRH, a kojim Sporazumom se uvažava i od ugovornih stranaka prima na znanje Zakljucak o suglasnosti na program pretvorbe poduzeca DP „Liburnija Riviera Hoteli“ iz Opatije od 20. ožujka 1992. godine, te da se stjecanje dionica temeljem tog Sporazuma smatra izvornim stjecanjem, odnosno preuzimanjem dionica pri osnivanju dionickog društva, a što je sukladno tumacenju opisanom u clanku 7.1. Sporazuma, u kojem ugovorne strane suglasno utvrduju da je Ministarstvo financija Republike Hrvatske dalo tumacenje o primjeni clanka 67. stavak 2. i 3. Zakona o proracunu (klasa: 450-08/07-01/4, ur. broj: 513-05-01/07-2 od 16. veljace 2007. godine), a kojim se stjecanje dionica LRH iz clanka 2. Sporazuma smatra izvornim stjecanjem tj. preuzimanjem dionica pri osnivanju dionickog društva. Dakle, stav Suda izražen u Presudi je da za Grad Opatiju, Opcine Matulji, Mošcenicka Draga i Lovran, te za društvo Nova Liburnija d.o.o. Opatija, dana 14. lipnja 2007. godine, stjecanjem 25% + 1 dionice s pravom glasa društva LRH, na temelju Sporazuma o razrješenju imovinsko-pravnih odnosa i prijenosu 25% + 1 dionice Liburnia Riviera hotela d.d., zakljucenog dana 14. lipnja 2007. godine, nije nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje LRH. II/ Sukladno odredbi clanka 62. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine br. 53/91, 9/92, i 77/92, dalje: ZUS), kada sud poništi akt protiv kojega je bio pokrenut upravni spor, predmet se vraca u stanje u kojem se nalazio prije nego što je poništeni akt donesen. Ako prema prirodi stvari koja je bila predmet spora treba umjesto poništenog upravnog akta donijeti drugi, nadležni je organ dužan donijeti ga bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave presude. Nadležni je organ pri tome vezan pravnim shvacanjem suda i primjedbama suda u vezi s postupkom. Odredbom clanka 4. ZUS-a, odredeno je da su presude suda donesene u upravnim sporovima obvezne. S obzirom na nacelo obveznosti sudskih presuda donesenih u upravnom sporu, Agencija je u nastavljenom postupku dužna uvažiti pravno shvacanje Suda izraženo u Presudi, a prema kojem za tužitelje nije nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva LRH. Ovdje se napominje i da Presuda ne sadrži primjedbe suda u vezi s provodenjem upravnog postupka, niti nalog/uputu kako je Agencija dužna postupiti u nastavljenom upravnom postupku, a niti se Agenciji ukazuje se potrebu utvrdivanja dodatnih cinjenica, zbog cega niti Agencija na to ne bi bila ovlaštena (stav da nadležno tijelo nije ovlašteno utvrdivati cinjenicno stanje, ako to nije naloženo presudom, izražen je i u odluci Us3 2847/2004, od 6. lipnja 2008.– objavljenoj u casopisu: „HRVATSKA JAVNA UPRAVA“, god. 9. (2009.), br. 2., str. 542-543). Agencija je predmetni upravni postupak pokrenula po službenoj dužnosti, na temelju odredbe clanka 123. ZUP-a i clanka 32. ZPDD-a, imajuci u vidu da, ako osoba koja je obvezna objaviti ponudu za preuzimanje to ne ucini u zakonskom roku, Agencija postojanje njezine obveze utvrduje rješenjem. Medutim, iz odredbi ZPDD-a ne proizlazi da bi Agencija bila dužna meritorno riješiti upravnu stvar u slucaju kada se u provedenom postupku utvrdi da osoba, u vezi s kojom je postupak po službenoj dužnosti bio pokrenut, nije obvezna objaviti ponudu za preuzimanje. Polazeci od navedenoga, posebno od cinjenice da je Sud poništio Rješenje Agencije iz materijalno pravnih razloga, odnosno zbog pogrešne primjene ZPDD-a, zbog cega Agencija ne može ovu upravnu stvar riješiti drugacije nego što je to Sud odredio svojim pravnim shvacanjem izraženim u Presudi, sukladno odredbi clanka 131. stavak 4. ZUP-a odluceno je kao u tocki 1. izreke ovog zakljucka. Sukladno odredbi clanka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), ovaj zakljucak objavit ce se na internetskoj stranici Agencije. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU Protiv ovog zakljucka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ovog zakljucka. KLASA: UP/I-451-04/07-10/18 URBROJ: 326-772-12-29 Zagreb, 04. listopada 2012. PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJECA Petar-Pierre Matek

Opatija