Grad Opatija
Službene stranice

Nadležni zakoni

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Opatije

 1. Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11 i 93/11)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11144/12 i 127/17 )
 3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (NN 86/2006, 125/2006, 16/2007, 46/2010, 145/2010, 37/2013, 44/201345/2013 i 110/15)
 4. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12 i 121/16)
 5. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 48/13, 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17 )
 6. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/1248/13 i 57/15)
 7. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)
 8. Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08 i  130/11)
 9. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/0861/11 i 4/18)
 10. Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i regionalnoj samoupravi (NN 74/10)
 11. Zakon  o radu (NN 149/09, 16/11, 82/12 i 73/13, 93/14 i 127/17)
 12. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 13. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09143/12 i 152/14)
 14. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 9/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11, 34/12, 74/14 i 69/17)
 15. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN, 92/9692/99, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02)
 16. Zakon obveznim odnosima ( NN 35/05,  41/08 i 78/15)
 17. Zakon o trgovačkim društvima (111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/ 09, 111/12, 68/13 i 110/15)
 18. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 19. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)
 20. Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)
 21. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)
 22. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
 23. Zakon o proračunu (NN 87/08,  136/12 i 15/15)
 24. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
  • a. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
  • b. Uredba o kriterijima,mjerilima i postupku za odgodu plaćanja,obročnu otplatu duga te prodaju,otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13 i 94/14)
 25. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/0825/12 i 127/17)
 26. Zakon o sustavu unutarnjih  kontrola u javnom sektoru (NN 141/06, 78/15)
  • a. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 96/13, 42/16)
 27. Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12,  73/13 i 115/16)
 28. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/13)
 29. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,  107/07 i 94/13)
 30. Zakon o savjetima mladih (NN 23/07, 41/14)
 31. Zakon o najmu stanova  (NN 91/9666/98101/98 i 22/06)
 32. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/127/13 i 26/15)
 33. Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (NN br. 125/11, 64/15)
 34. Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)
 35. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07,  124/10, 56/13, 121/16 i 9/17)
 36. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10,  50/12, 85/15 i 121/16)
 37. Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10)
 38. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17)
 39. Zakon o športu (NN 71/06, 150/08124/10, 124/1186/12, 94/13, 85/15 i 19/16)
 40. Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)
 41. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)
 42. Zakon o hrvatskom crvenom križu (NN 71/10)
 43. Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09)
 44. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/9570/97128/9957/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/0979/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
  • a. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)
  • b. podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12) 
 45. Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj (NN 59/10)
 46. Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)
 47. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)
 48. Zakon o koncesijama (NN 143/12 i 69/17)
 49. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/1183/13 i 120/16)
 50. Zakon o vodama  (NN 153/0963/11, 130/11, 56/1381/13 i 14/14)
 51. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/1156/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17)
 52. Prekršajni zakon (NN  107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17)
 53. Zakon o cestama (NN  84/11, 22/1354/13148/13 i 92/14)
  • a. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11)
  • b. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN  87/02, 64/16)
 54. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN  82/13)
 55. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08,  48/10, 74/11,  80/13, 158/1392/14, 64/15 i 108/17)
 56. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09,  94/13 i 73/17)  
 57. Zakon o zaštiti okoliša  (NN  80/13, 153/13 i 78/15)
 58. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN  69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 , 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17)
 59. Zakon o trgovini (NN  87/08, 116/08, 76/09, 114/1168/13 i 30/14)
 60. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/0638/09 , 123/11 i 56/16)
 61. Zakon o grobljima (NN 19/98,  50/12 i 89/17)
 62. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15)
 63. Pravilnik o grobljima (NN 99/02)
 64. Zakon o zaštiti od požara (NN  92/10)
 65. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 174/04, 79/07, 38/09 , 127/10 i 82/15)
 66. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09,  55/13, 153/13 i 41/16)
 67. Zakon o prostornom uređenju (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,  50/12, 153/13 i 65/17)
 68. Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17)
 69. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13 i 65/17)
  • a. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12.)
 70. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15 i 102/15)
 71. Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 78/1256/13, 41/14 i 110/15)
 72. Zakon o naseljima (NN 54/88.)
 73. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 148/10)
 74. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo izdaje lokacijsku i /ili građevinsku dozvolu (NN 116/07, 56/11)
 75. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 21/09, 57/10, 126/10, 48/11 i 112/17)
 76. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04)
 77. Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14)
 78. Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14)
 79. Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvijeta održavanja građevine (NN 43/14)
 80. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)
 81. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17)
 82. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15 i  20/17)
 83. Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14)
 84. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07, 78/13 i 153/13)
 85. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86)
 86. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)
 87. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15)
 88. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15)
 89. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
 90. Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14 i 56/14)
 91. Pravilnik o načinu izračuna građevinske bruto površine zgrade (NN 93/17)
 92. Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola (NN 105/17 i 108/17)
 93. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97 i 174/04 )
 94. Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja (NN 94/17)
 95. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)
 96. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17)
 97. Uredba o okolišnoj dozvoli (NN 8/14 i 5/18)
 98. Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika (NN 98/16 i 67/17)
 99. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 96/16)
 100. Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje (NN 99/16)
 101. Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 37/16 i 47/16)
 102. Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16)
 103. Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinice lokalne i regionalne samouprave (NN 65/16)
 104. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)
 105. Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim sangama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16)
 106. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16)
 107. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini (NN 42/17)
 108. Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)
 109. Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12)
 110. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05 i 28/10)
 111. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)
 112. Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (NN 141/11)
 113. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97)
 114. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/1261/12)
 115. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13)
 116. Pravilnik o sdržaju i načinu vođenja evidencije iz područja zaštite od požara (NN 118/11 i 141/11)
 117. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/9455/94142/03)
 118. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
 119. Pravilnik o sustavima za dojavu od požara (NN 56/99)
 120. Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14)
 121. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
 122. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
 123. Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)
 124. Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)
 125. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
 126. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
 127. Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14)
 128. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14)
 129. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14)
 130. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14)
 131. Naputak o podacima koje sarži izvješće povodom događaja koji je uzročio smrt radnika (NN 119/14)
 132. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15 i  61/16)
 133. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji (NN 91/15)
 134. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (NN 91/15)
 135. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91/15)
 136. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16)
 137. Pravilnik o pregledu i ispitvanju radne opreme ( NN 16/16)
 138. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)
 139. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)
 140. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima za rad (NN 3/84)
 141. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)
 142. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)
 143. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05)
 144. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)
 145. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11, 61/11, 39/13 i 48/15)
 146. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta (NN 53/10, 151/13)
 147. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 61/17)
 148. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10, 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16)
 149. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
 150. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
 151. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 119/07, 39/11 i 78/14)
 152. Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja i način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda  (NN 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13)
 153. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)
 154. Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN 50/95)
 155. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
 156. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16)
 157. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost ( NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17 i 128/17)
 158. Zakon o građevinskoj inspekciji ( NN 153/13)