Grad Opatija
Službene stranice

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Opatije je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, a članovi vijeća se biraju na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine. Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. Gradsko vijeće Grada Opatije ima 15 članova.

Grad Opatija u samoupravom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom Republike Hrvatske ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu.