Grad Opatija
Službene stranice

Kultura

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

OPIS PROGRAMA

Programom javnih potreba u kulturi omogućava se redovna programska aktivnost i opremanje Hrvatskog muzeja turizma (HMT), podupire se kulturno-umjetnički amaterizam i osiguravaju se potpore za projekte i programe malih vrijednosti Program se provodi kontinuirano i to kroz rad HMT i udruga u kulturi.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ( “Narodne novine” br. 47/90, 27/93 i 38/09 ), 

Zakon o muzejima NN 61/18, 98/19

CILJEVI PROGRAMA 

Ciljevi Programa su zadovoljavanje kulturnih potreba građana Opatije i gostiju čime se osigurava ostvarenje osnovnih (izlazak muzeja u zajednicu, prezentacija likovne i izdavačke djelatnosti, uključivanje građana u kulturno umjetnički amaterizam) i posebnih ciljeva (stvaranje “muzejske” publike, a posebno mlade, tematiziranje interakcije kulture i turizma).