Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv-

Javni poziv-"Program provedbe mjera ruralnog razvoja PGŽ 2017. - 2020.

Datum: 25.9.2018.

PONOVLJENI JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. 

Na osnovi Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14; dalje: ZDP) propisuje se da se potpore male vrijednosti dodjeljuju u skladu s važećom uredbom Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti. Uredba koja se primjenjuje na dodjelu potpora male vrijednosti od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. je Uredba Komisije br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. UFEU-a na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013.)

 

Na temelju točke III. Odluke o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini (Župan, KLASA: 022-04/18-01/21; URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-12 od 11. lipnja 2018.)

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

 

o b j a v lj u j e

P O N O V LJ E N I  J A V N I  P O Z I V

 

poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini

 

 1. Predmet Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. Godini.

 

 1. slijedeće mjere iz Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.:

- Mjera 1.2.1. Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za  poduzetnike u sektoru malog gospodarstva

-  Mjera 1.3.1. Povećanje dodane vrijednosti turističkih sadržaja te razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma na ruralnom području PGŽ

-   Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja

 

 1. Prihvatljivi prijavitelji:

 

 • za mjeru 1.2.1.

Korisnici mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i, koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti te turističkom i ugostiteljskom djelatnosti i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište  na ruralnom području PGŽ te koji će  aktivnosti vezane za opremanje proizvodnih pogona/objekata provoditi na ruralnom području Primorsko-goranske županije.

 

 • za mjeru 1.3.1.

Prihvatljivi korisnici su mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva registrirani u RH sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu. Svi korisnici moraju imati registrirano sjedište/prebivalište na ruralnom području PGŽ te biti registrirani sukladno nacionalnom zakonodavstvu za obavljanje turističke i/ili ugostiteljske djelatnosti. Svi korisnici moraju ulagati u vlastite postojeće kapacitete na ruralnom području PGŽ (objekte u kojima se pružaju usluge u turizmu- smještaj i/ili ugostiteljske usluge).

-     za mjeru 3.1.2.

Korisnici mjere su poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva , koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Primorsko-goranske županije, ali koji pripremaju investicijsko ulaganja na ruralnom području Primorsko-goranske županije.

Nisu prihvatljivi prijavitelji koji se bave poljoprivrednom djelatnosti (osim šumarstva), djelatnosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti i djelatnosti osiguranja te poslovanjem nekretninama.

 

 

 1. Kriteriji za dodjelu potpora, odnosno vrednovanje i ocjenjivanje i odabir prijava propisani su:

Programom provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za  razdoblje 2017.-2020. („Službene novine“ broj 34/16) i Uputama za prijavitelje.

 

 1. Rok za podnošenje prijava:

 

 • 15. listopad 2018. godine

 

Županija će potpisati ugovor o korištenju potpore s korisnicima kojima je odobrena potpora u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli potpora.

U slučaju da  nakon donošenja Odluke o dodjeli potpora preostane financijskih sredstva planiranih u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2018. za provedbu ovih mjera, ponovit će se Javni poziv.

 

 1. Podnošenje prijava:

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji su priloženi ovom Javnom pozivu i s obaveznom dokumentacijom u prilogu, sve u skladu s ovim Javnim pozivom i Uputama za prijavitelje.

Upute za prijavitelje izrađene su za svaku od mjera zasebno.

Upute, Obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj web – stranici Primorsko-goranske županije www.pgz.hr

       Prijave  se podnose u zatvorenoj omotnici na jedan od slijedećih načina:

       a) poštom na adresu:   

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Slogin kula 2, 51 000 Rijeka

        b) osobnom dostavom u pisarnicu Primorsko-goranske županije koja se nalazi na adresi: Slogin kula 2 (prizemno), Rijeka

            u oba slučaja s naznakom na omotnici:

„Prijava na Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz PPMRR PGŽ 2017.-2020 za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini s naznakom Mjera ……… na koje se prijavitelj javlja

 • NE   OTVARATI  -

 

Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja, prihvatljivi prijavitelji i aktivnosti, kriteriji odabira, uvjeti i visina financiranja,  donošenje Odluke o dodjeli potpora i druga pitanja vezana uz ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koje će se zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaziti na mrežnoj stranici Primorsko-goranske županije.

 

 1. Rok za donošenje Odluke o dodjeli potpora

Odluka o dodjeli potpora s pripadajućim iznosom odobrenih novčanih sredstava biti će donijeta u roku od  30 dana od dana zaključenja Javnog poziva.

 

 1.  Način objave Odluke o dodjeli potpora

Odluka o dodjeli potpora s popisom korisnika i iznosima odobrenih novčanih sredstava bit će objavljena na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije (www.pgz.hr, poveznica: Natječaji/Ostali natječaji/Rezultati natječaja) u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

 

Svi korisnici potpora će pisanim putem  primiti Obavijest o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

 

 1. Kontakt podaci za pitanja

Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s predmetom Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona na broj:  051/351-260, odnosno putem E-pošte na E-adresu: gospodarstvo@pgz.hr