Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prijam u službu

Natječaj za prijam u službu

Datum: 28.10.2020.

Viši stručni suradnici za: utvrđivanje i naplatu prihoda i za komunalno-pravne poslove

U današnjem broju „Narodnih novina“ objavljen je natječaj:

I.                   za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda (2 izvršitelja, m/ž) u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti

II.                za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za komunalno- pravne poslove (1 izvršitelj, m/ž) u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije je četvrtak- 12. studeni 2020. godine.

I.                   Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda:

provodi zaduživanje i prati naplatu gradskih prihoda, priprema i obrađuje podatke za razrez lokalnih poreza te vodi upravni postupak i donosi rješenja za razrez lokalnih poreza, priprema i obrađuje podatke za ovrhu javnih prihoda, obavlja poslove u žalbenim postupcima i postupcima prisilne naplate, kontaktira s obveznicima vezano za plaćanja javnih prihoda, surađuje s ostalim službenicima Odsjeka, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

 

II.                Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za komunalno- pravne poslove:

vodi upravni postupak i donosi rješenja o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi i spomeničkoj renti, izrađuje odluke i odobrenja za privremeno korištenje javnih površina i rješenja za autotaksi prijevoz, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

 

Koeficijent složenosti poslova navedenih radnih mjesta je 2,40, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

 

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:

       I.            Iz područja opće uprave i upravnog područja financija za radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) članci 1.-6., 18.- 20., 27.-56.c

- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) cijeli tekst

- Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) cijeli tekst

- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17) cijeli tekst

- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20) cijeli tekst

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18- Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) članci  91.- 102.

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) članci 13.- 21., 72.

- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) članci 1.- 15., 37.- 39., 47., 68., 95.

- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 53/13 i 94/14) cijeli tekst

- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (SN PGŽ 49/07, 1/08-ispravak, 46/08, 22/10, 5/12, 39/13, 32/19, 25/20 i 26/20-ispravak) cijeli tekst

- Odluka o porezima Grada Opatije (SN PGŽ 25/20) cijeli tekst

- Odluka o komunalnoj naknadi (SN PGŽ 43/18) cijeli tekst

- Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (SN PGŽ 43/18) cijeli tekst

- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Opatija za 2020. godinu (SN PGŽ 32/19 i 25/20) članci  20.-26.

 

  1.  Iz područja opće uprave i komunalnog gospodarstva za radno mjesto viši stručni suradnik za komunalno- pravne poslove:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) članci 1.-6., 18.- 20., 27.-56.c

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) cijeli tekst

- Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12) cijeli tekst

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18- Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) članci 1.- 26., 59.- 63., 76.- 90., 126.- 130.

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) članci 106.- 109., 120., 122., 123., 125., 127., 128., 144., 153.- 155.

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) članci 165., 167.- 190.

- Opći porezni zakon (NN 115/16,106/18, 121/19, 32/20 i 42/20) članci 57.- 61., 77.- 87., 94.- 99., 178.- 190.

- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 23., 24., 39., 55., 56., 76., 77., 80., 81., 123.-132.  

- Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16) cijeli tekst

- Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19) tar. br. 1.-6.

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99,151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) članci 114, 114 a, 118.

- Odluka o komunalnom doprinosu Grada Opatije (SN PGŽ 31/10, 5/14, 27/04, 39/05, 54/07, 6/08 , 46/08, 10/09, 43/18 i 25/20) cijeli tekst

- Odluka o komunalnoj naknadi (SN PGŽ 43/18) cijeli tekst

- Odluka o visini spomeničke rente Grada Opatije (SN PGŽ 41/10 i 39/14) cijeli tekst

- Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente Grada Opatije (SN PGŽ 33/20) cijeli tekst

 

Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

 

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr .

 

NATJEČAJ