Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 12.1.2019.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („NN“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama ("SN PGŽ“, broj: 47/09, 32/16 ), Odluka Gradskog vijeća od 19.12.2018. godine te Odluke Gradonačelnika od 19.12.2018.g., 07.01.2019.g. i 10.01.2018.g. Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I. Predmet prodaje su:

 

  1. k.č. 526/4 šuma od 166 m2, upisana u zk.ul. 1136, k.o. Volosko

 

Početna cijena:  456.859,88  kuna  

                         

Jamčevina: 45.685,98 kuna

 

NAPOMENA: Predmetna nekretnina nalazi se neposredno uz budući pristupni put postojećoj individualnoj stambenoj građevini-Vila Dragan.

 

  1. k.č. 970/13 park od 757 m2 k.o. Ika-Oprić, u 1/1 dijela, koja nekretnina će nastati provedbom prijavnog lista parcelacije po Geodetskom projektu Club hotela u Iki, od listopada 2018.g.

 

Početna cijena:  1.519.956,83 kuna

 

Jamčevina: 151.995,68 kuna

 

NAPOMENA:    Kupac će se uknjižiti kao vlasnik na predmetnoj nekretnini tek po provedbi prijavnog lista parcelacije geodetskog projekta Club hotela u Iki, od listopada 2018.g.

 

  1. 239/250 dijela k.č. 1/30 garaža i šuma od 500 m2, upisana u zk.ul. 706  k.o. Opatija, koja nekretnina u postupku preoblikovanja zemljišne knjige za k.o. Opatija odgovara 455/477 dijela novoformirane z.č. 258 garaža i šuma od 477 m2, upisanoj u zk.ul. 1209 k.o. Opatija

 

Početna cijena: 625.899,00 kuna

 

Jamčevina:  62.589,90 kuna

 

NAPOMENA: Preko predmetne nekretnine prolaze cijevi vodoopskrbe i sanitarne odvodnje te NN kabelski vodovi u korist HEP-a; eventualno izmještanje predmetnih cijevi i vodova, ukoliko se za to ukaže potreba,  je obveza kupca u njegovom trošku; kupac nema pravo na novčano niti nenovčano potraživanje prema Gradu Opatiji po toj osnovi.

 

  1. k.č. 364 dvorište od 386 m2, upisana u zk.ul. 91, k.o. Opatija (n.i.)

 

Početna cijena:  489.899,00 kuna

 

Jamčevina: 48.989,90 kuna

 

NAPOMENA: Preko predmetne nekretnine prolazi sanitarni kolektor sa SO oknom. Obvezu izmještanja predmetne cijevi odnosno navedenog sanitarnog kolektora sa SO oknom, ukoliko se za to ukaže potreba, preuzima kupac koji će isto izvršiti u svom trošku te nema pravo na novčano niti nenovčano potraživanje prema Gradu Opatiji po toj osnovi.

 

  1. k.č. 1451/4, šuma površine 34 m2 k.o. Opatija (NI),

 

Početna cijena:  43.399,00 kuna

 

Jamčevina: 4.339,90 kuna

 

  1. k.č. 1452/4, šuma površine 117 m2 k.o. Opatija (NI),

 

Početna cijena:  141.599,00 kuna

 

Jamčevina: 14.159,90 kuna

 

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, zajedno s eventualnim zateznim kamatama.

               Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“.

              

II. Sadržaj ponude:

               Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

               Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR68 7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 01. lipnja  2019. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III. Rok za podnošenje ponuda:

               Ponuda sa prilozima dostavlja se:

  • u roku od 15 dana od dana objave,

putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA - NE OTVARATI ".

 

IV. Rok zaključenja ugovora:

- Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

V. Isplata kupoprodajne cijene

               -     30 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora za nekretninu pod rednim brojem 2.

              -     15 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora za nekretninu pod rednim brojem 1.,  3.,  4. ,  5. i  6.

              

U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

               Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene  više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

Troškove ovjere i provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:

               Ponude će se otvarati:

  • dana 31.01.2019. godine u 13 sati u Uredu Grada.

 

               Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

               U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

               Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nekretnine pod rednim brojem 2. i 3. donosi Gradsko vijeće, a za nekretnine pod rednim brojem 1.,  4.,  5. i  6. donosi Gradonačelnik.

               Gradonačelnik i Gradsko vijeće zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja.

               Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.                                                                                                  

 GRAD OPATIJA

                                                                                                                          Gradonačelnik:

                                                                                                                          Ivo Dujmić, ing.