Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 11.10.2020.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 2. i 4b. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09, 32/16 i 32/19), i Odluka Gradonačelnika od 08.10.2020. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I. Predmet prodaje je:

 

  1. k.č. 1035/3 oranica od 28 m2, k.č. 1035/4 oranica od 15 m2 i k.č. 1035/5 oranica 160 m2, sve upisane u zk.ul. 748,  k.o. Volosko

 

NAPOMENA: predmetne nekretnine prodaju se kao cjelina

 

Početna cijena:  356.767,50 kuna

Jamčevina: 35.676,75 kuna

 

Napomena:

Preko k.č. 1035/5 k.o. Volosko prolazi transportni cjevovod Rijeka – Opatija, čelik DN 450 mm, u vlasništvu Liburnijskih voda d.o.o. Ičići, koji nije upisan u zemljišnoj knjizi te je postojanje predmetnog cjevovoda uzeto u obzir prilikom procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

Eventualno izmještanje predmetnog cjevovoda, ukoliko se za to ukaže potreba, obveza je kupca o njegovom trošku, bez prava na naknadu prema Gradu Opatiji po toj osnovi.

Kupac se obvezuje, nenaplatno, izdati tabularnu ispravu ovlašteniku prava stvarne služnosti – Liburnijske vode d.o.o. Ičići, odnosno pravnom sljedniku, radi upisa prava stvarne služnosti u zemljišnim knjigama na k.č. 1035/5 k.o. Opatija.

 

  1. 382/13 put od 75 m2, upisan u zk. ul. 33, k.o. Volosko i k.č. 729/355 – put od 73 m2, upisan u zk. ul. 1682, k.o. Pobri

 

Početna cijena: 69.067,50 kuna

Jamčevina: 6.906,75 kuna

 

Napomena: predmetne nekretnine se prodaju kao cjelina

 

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, zajedno s eventualnim zateznim kamatama.

Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“.

 

II. Sadržaj ponude:

 

Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR68 7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31. siječnja  2021. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III. Rok za podnošenje ponuda:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave (do 26.10.2020. godine), putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNA OD 11.10.2020. GODINE -NE OTVARATI".

 

IV. Rok zaključenja ugovora:

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

V. Isplata kupoprodajne cijene

30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora

U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

           

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene  više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene  Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

Troškove ovjere i provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:

 

 Ponude će se otvarati 30.10.2020. godine u 13,00 sati u Vijećnici Grada Opatije, na adresi Opatija, Maršala Tita 3.

Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik.

Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja

Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.                                                                                                                                                                                                                   GRAD OPATIJA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Gradonačelnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ivo Dujmić ing. v.r.