Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 18.11.2020.

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) i Odluke Gradskog vijeća od 10.11.2020.g. , te Odluka Gradonačelnika od   26.10.2020.godine, 02.11.2020. godine i 13.11.2020. godine, Grad Opatija raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

 1. PREDMET PRODAJE:

 

 1. k.č. 784/1 dvorište i kuća površine 2146 m2, upisane u zk.ul. 482 k.o. Ičići

             Energetski razred: F.

 

Početna cijena:  3.074.181,25 kuna

Jamčevina: 307.418,12 kuna

 

Napomena:

            Kuća je prizemnica koja se nalazi na adresi Ičići, Brdo 2, a sastoji se od tri sobe, hodnika, kuhinje, wc-a, kupaonice, ukupne površine 77,15 m2.

 

 1. suvlasnički dio 258/1000 dijela k.č. 870- dvorište, stambena zgrada k.b. 8., upisan u zk ul. 675, k.o. Opatija, s kojim suvlasničkim dijelom je povezano pravo vlasništva na stanu u suterenu zgrade, koji se sastoji od hodnika, dnevnog boravka, kuhinje, izbe, 2 sobe i kupaonice, ukupne površine 74,78 m2, a nalazi se na adresi Juraja Dobrile 8, Opatija

Energetski razred: D

Početna cijena:  591.306,25 kuna

Jamčevina: 59.130,62 kuna

 

 

 1. k.č. 462/1 šuma od 710 m2, upisana u zk.ul. 1504 k.o. Ičići

 

Početna cijena:  550.931,25 kuna

Jamčevina: 55.093,12 kuna

 

Napomena:

Preko k.č. 462/1 k.o. Ičići prolazi transportno-tlačni cjevovod Opatija-Lovran, čelik DN 250 mm, u vlasništvu Liburnijskih voda d.o.o. Ičići, koji nije upisan u zemljišnoj knjizi te je postojanje predmetnog cjevovoda uzeto u obzir prilikom procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

Eventualno izmještanje predmetnog cjevovoda, ukoliko se za to ukaže potreba, obveza je kupca o njegovom trošku, bez prava na naknadu prema Gradu Opatiji po toj osnovi.

Kupac se obvezuje, nenaplatno, izdati tabularnu ispravu ovlašteniku prava stvarne služnosti – Liburnijske vode d.o.o. Ičići, odnosno pravnom sljedniku, radi upisa prava stvarne služnosti u zemljišnim knjigama na k.č. 462/1 k.o. Ičići.

Sukladno UPU Ičići, na rubnom dijelu k.č. 462/1 k.o. Ičići planirana je izgradnja trafostanice, koja činjenica je uzeta u obzir prilikom procjene tržišne vrijednosti nekretnine

 

 1.  k.č. 877- pašnjak od 99 m2 upisan u zk uložak 450, k.o. Ika – Oprić

 

Početna cijena:  95.531,25 kuna

Jamčevina: 9.553,12 kuna

 

Napomena: Za k.č. 877- pašnjak od 99 m2, k.o. Ika – Oprić je zaključen Ugovor o korištenju nekretnine radi smještaja strojeva i odlaganja materijala koji ugovor će se raskinuti zaključenjem kupoprodajnog ugovora

 

 1. k.č. 1182- pašnjak od 72 m2, upisano u zk ul. 2050 k.o. Poljane

 

Početna cijena:  41.931,25 kuna

Jamčevina: 4.193,12 kuna

 

 1. dio od 141 m2 od k.č. 1534 – šuma od 526 m2, k.o. Opatija upisana u zk ul. 232 koji dio je prikazan na grafičkom prilogu izrađenom od strane Dragana Matišića dipl.ing.geod. od 18.09.2020. godine

 

Početna cijena:  82.831,25 kuna

Jamčevina: 8.283,12 kuna

Napomena: Preko predmetnog dijela nekretnine prolazi transportni cjevovod u vlasništvu Liburnijskih voda d.o.o. Ičići, koji nije upisan u zemljišnoj knjizi te je postojanje predmetnog cjevovoda uzeto u obzir prilikom procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

Eventualno izmještanje predmetnog cjevovoda, ukoliko se za to ukaže potreba, obveza je kupca o njegovom trošku, bez prava na naknadu prema Gradu Opatiji po toj osnovi.

Kupac se obvezuje, nenaplatno, izdati tabularnu ispravu ovlašteniku prava stvarne služnosti – Liburnijske vode d.o.o. Ičići, odnosno pravnom sljedniku, radi upisa prava stvarne služnosti u zemljišnim knjigama.

Grad Opatije će nakon što Kupac izradi parcelaciju predmetnog dijela nekretnine sukladno grafičkom prilogu izrađenom od strane Dragana Matišića dipl.ing.geod. od 18.09.2020. godine, o svom trošku i istu provede u katastru i zemljišnim knjigama izdati tabularnu ispravu podobnu za upis prava vlasništva nekretnine, a temeljem kojih će se kupac upisati u zemljišnim knjigama kao vlasnik

 

 

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, zajedno s eventualnim zateznim kamatama.

 

            Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“.

 

 

 

 

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

 

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), ponuđenu kupoprodajnu cijenu, te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31.03.2021. godine za nekretnine koje su predmet prodaje, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima se dostavlja u roku:

- za nekretninu pod točkom I. redni broj 1. dostavlja se u roku 30 dana od dana objave (do 18.12.2020. godine), a

- za nekretnine pod točkom I. redni broj 2., 3., 4., 5. i 6.u roku 15 dana od dana objave (do  03.12.2020. godine)

 

Ponuda se dostavlja putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA od 18.11.2020. godine, ponuda za nekretninu pod rednim brojem_____ – NE OTVARATI“

            Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

            Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka neće se razmatrati.

 

 1. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

 1. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

 

 • 15 dana od dana zaključenja ugovora za nekretnine pod točkom I. redni broj 4., 5. i 6.

           

 • 30 dana od dana zaključenja ugovora za nekretnine pod točkom I. redni broj 1.,2. i 3.

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

 

            Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

           

            Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

             

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

 

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI.      OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

           

            Ponude za nekretnine pod točkom I. redni broj 2., 3., 4., 5. i 6  će se otvarati u Vijećnici Grada Opatije (Opatija, Maršala Tita 3.)  dana 08.12.2020. godine u 13,00 sati.

 

            Ponude za nekretninu pod točkom I. redni broj 1. će se otvarati u Vijećnici Grada Opatije (Opatija, Maršala Tita 3.) dana 23.12.2020. godine u 13,00 sati.

 

            Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

            U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nekretninu pod točkom I. redni broj 1. koja je predmet prodaje donosi Gradsko vijeće, a za nekretnine pod točkom I. redni broj 2., 3., 4.,5. i 6. donosi Gradonačelnik.

            Gradsko vijeće i Gradonačelnik zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja.

            Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.v.r.