Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 15.2.2021.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) i Odluka Gradskog vijeća od 10.02.2021. godine i Odluke Gradonačelnika od 11.02.2021. godine, Grad Opatija raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

  1. PREDMET PRODAJE:

 

  1. k.č. 784/1 dvorište i kuća površine 2146 m2, upisane u zk.ul. 482 k.o. Ičići

             Energetski razred: F.

 

Početna cijena:  3.074.300,31 kuna

Jamčevina: 307.430,00 kuna

 

Napomena:

            Kuća je prizemnica koja se nalazi na adresi Ičići, Brdo 2, a sastoji se od tri sobe, hodnika, kuhinje, wc-a, kupaonice, ukupne površine 77,15 m2.

 

2.  1/3 dijela suvlasničkog udjela Grada Opatije od 1/3 dijela, što u odnosu na upis vlasništva na cijeloj nekretnini iznosi 1/9 dijela, a koji suvlasnički dio je neodvojivo povezan sa stanom na prvom katu zgrade na adresi Veprinački put 2, Opatija koji se sastoji od ulaznog prostora sa kuhinjom i blagovaonicom, hodnika, kupaonice, dnevnog boravka, dvije sobe i spremištem u prizemlju, ukupne površine 75,60 m2 koji se nalazi u zgradi sagrađenoj na k.č. 1019- Veprinački put, dvorište, zgrada mješovite uporabe k.b. 2/1,2/2, garaža i garaža od 510 m2, upisana u zk uložak 1006, k.o. Opatija

Energetski razred: C

Početna cijena:  902.550,31 kuna

Jamčevina: 90.255,00 kuna

 

Napomene:

1. stan se prodaje opterećen s trećom osobom i stvarima te Grad Opatija nije u posjedu stana, što je uzeto u obzir prilikom procjene tržišne vrijednosti stana.

2.  točni suvlasnički udjeli u predmetnoj zgradi izračunat će se i upisati po izradi i provedbi elaborata posebnih dijelova zgrade.

3. u odnosu na upise u B listu za zgradu izgrađenu na k.č. 1019 k.o. Opatija u tijeku ispravni postupak pred Općinskim sudom u Rijeci, koji je upisan kao zabilježba pod posl.br. Z-1753/2020.- 

 

3.  k.č. 124/4 šuma, put, šuma od 1392 m2, upisana u zk.ul. 1226 k.o. Volosko

 

Početna cijena:  2.263.650,31 kuna

Jamčevina: 226.365,00 kuna

 

 

4. k.č. 275/4 dvorište od 14m2, upisana u zk.ul. 1261 k.o. Volosko

 

Početna cijena:  33.050,31 kuna

Jamčevina: 3.305,00 kuna

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

 

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), ponuđenu kupoprodajnu cijenu te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31.07.2021. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

 

  1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se:

za nekretninu koja je predmet prodaje pod točkom I. redni broj 1. u roku 30 dana od dana objave (do 17.03.2021. godine), a

za nekretnine pod točkom I. redni broj 2., 3. i 4. u roku 15 dana od dana objave (do 02.03.2021. godine)

putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA -otvaranje ponuda dana_____(05.03.2021.g ili  22.03.2021.g. ) – NE OTVARATI“.

            Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

            Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka neće se razmatrati.

 

  1. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

  1. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

             

            -30 dana od zaključenja ugovora

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

 

            Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

           

            Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

             

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

 

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

 

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

           

            Ponude će se otvarati u Vijećnici Grada Opatije u 13,00 sati za nekretninu pod točkom I. redni broj 1. dana 22.03.2021. godine, a za nekretnine pod točkom I. redni broj 2., 3. i 4. dana 05.03.2021. godine.

            Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

            U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nekretnine pod točkom I. redni broj 1., 2., i 3. donosi Gradsko vijeće a za nekretninu pod točkom I. redni broj 4. donosi Gradonačelnik.

            Gradsko vijeće i Gradonačelnik  zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja

            Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

                                                                                                                                             GRADONAČELNIK:

                                                                                                          Ivo Dujmić ing.,v.r.