Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 20.7.2017.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2.Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16), Odluke Gradskog vijeća od 31. svibnja 2016. godine i Odluke Gradonačelnika od 04. svibnja 2017. godine, 29. lipnja 2017. godine i 10. srpnja 2017. godine, Grad Opatija raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

I.                Predmet prodaje su:

 

1.      2/8 dijela k.č. 831- kuća, dvorišna zgrada, izgrađeno zemljište i dvorište površine 595 m2, upisane u zk.ul. 105 k.o. Ika-Oprič

 

Predmetna nekretnina predstavlja troetažnu stambenu zgradu s poslovnim prostorom (ugostiteljskim objektom) u suterenu ( koji je proširen na terasu ispred zgrade), te dva stana na I katu, dok su u potkrovlju sobe, kupaonica i spremišta. Stanovi na katu imaju direktne ulaze. Nekretnina se nalazi u središtu naselja Ika i ima otvoren pogled na Kvarnerski zaljev, a udaljenost do morske obale je približno 15 m. Zgrada je izgrađena na kosom terenu pa je okućnica sa stražnje strane zgrade u nivou I kata. U okućnici je prizemna dvorišna zgrada sa tri spremišta. U neposrednoj blizini su trgovački, ugostiteljski i stambeni objekti, te lučica i šljunčana plaža. Lokacija je dobra.

 

Predmetna nekretnina nije u posjedu, odnosno suposjedu Grada Opatije, već u posjedu trećih osoba.

 

Energetski razred: D

 

            Početna cijena:  1.090.895,40 kuna

            Jamčevina: 109.089,54 kuna

 

2.      Samostalna prostorija – konoba koja se nalazi u zgradi sagrađenoj na k.č. 863, KO Ika-Oprić, upisana u zk uložak 95, a koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji upisana kao:

9. Suvlasnički dio:115/1000 dijela  Etažno vlasništvo (E-9) Samostalna prostorija – konoba, ukupne površine 19,60 m2, u grafičkom prilogu označeno brojem 5.

 

Energetski razred: E

 

Početna cijena: 70.473,75 kuna

Jamčevina:  7.047,37 kuna

 

3.      k.č. 870/2- dvorište od 213 m2, KO Ika Oprić upisana u zk uložak 1089

 

Početna cijena: 78.623,75 kuna

Jamčevina:  7.862,37 kuna

 

4.      6/128 dijela k.č. 703- pašnjak od 354 m2, KO Ika – Oprić upisan u zk uložak 332

 

Početna cijena: 13.513,75 kuna

Jamčevina: 1.351,37 kuna

 

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu i u slučaju kada je predviđena obročna otplata ).

Nekretnine se kupuju u stanju ,,viđeno – kupljeno“

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR5723600001830200000, poziv na broj 68-7757-OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31. listopada 2017. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III.            ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 30 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARATI“.

            Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

 

IV.            ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

V.              ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

-30 dana od dana zaključenja ugovora za nekretninu pod točkom I. rednim brojem  1.

            -15 dana od dana zaključenja ugovora za nekretnine pod točkom I. rednim brojem 2. i 4.

            - Za nekretninu pod točkom I. rednim brojem 3. kupoprodajna cijena umanjena za iznos jamčevine plaća se u 36 rata, u jednakim mjesečnim obrocima, uz plaćanje kamata prema stopi     propisanoj Uredbom o kriterijima i mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomični otpis potraživanja (NN. br. 52/13 i 94/14).

            Obroci dospijevaju na naplatu do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec. Ukoliko kupac zakasni sa uplatom pojedinog obroka, preostali obroci dospijevaju na naplatu sa prvim narednim danom           nakon isteka dana do kojeg je kupac bio dužan platiti tu ratu.

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

      

            Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

           

            Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

             

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

 

            Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VI.            OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:     

            Ponude će se otvarati 23. kolovoza 2017. godine u 13,00 sati u Uredu Grada.

            Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja. U slučaju primitka dvije ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.

            U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće za nekretninu pod točkom I. rednim brojem 1., a Gradonačelnik za nekretnine pod točkom I. rednim brojem 2., 3., i 4.

            Gradonačelnik  i  Gradsko vijeće zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja.

            Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v.r.