Grad Opatija
Službene stranice

Odgoda plaćanja i otpis duga

Mjere pomoći dužnicima u plaćanju dospjelih obveza

ODGODA PLAĆANJA,OBROČNA OTPLATA I OTPIS DUGOVA

U cilju smanjenja nelikvidnosti i insolventnosti u zemlji i kako bi se pomoglo prvenstveno najugroženijim slojevima stanovništva, ali i tvrtkama koje se nalaze u poteškoćama, u proteklo vrijeme doneseni su određeni zakonski i podzakonski akti kojima su regulirane mogućnosti odgode plaćanja, obročne otplate i otpisa dugovanja, odnosno kojima je omogućeno podmirenje dospjelih obveza na način koji će biti prihvatljiv dužnicima.

Od samog stupanja na snagu tih propisa, Grad Opatija provodi ih omogućavajući dužnicima obročna plaćanja dospijelih obveza, odgađajući naplatu te otpisuje obveze za sve koji podnesu zahtjev, a ispunjavanju propisane uvjete.

Stoga, ukazujemo na postojanje i ovakvih mogućnosti plaćanja obveza budući  je osnovni preduvjet da se svi koji se nalaze u poteškoćama - obrate službama Grada Opatije, kako bi se izbjeglo pokretanje ovršnih postupaka.

 

Važeći propisi nažalost ne reguliraju jedinstveno ovu problematiku, već način provedbe i primjene ovisi o vrstama davanja koja se duguju.

Tako se, s obzirom na vrstu dugovanja, primjenju propisi koji se odnose na  javna davanja i nejavna davanja, a objašnjena su u tabeli:

 

JAVNA DAVANJA

NEJAVNA DAVANJA

Gradski porezi koje utvrđuje i naplaćuje Grad Opatija: porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina

Zakupnina

Komunalna naknada

Stanarina

Komunalni doprinos

Najam prostora

Spomenička renta

Usluge tekućeg održavanja

Koncesije na pomorskom dobru

Ostale koncesije

Koncesijska odobrenja...

Oglašavanje u Listu Opatija...

 

 

Tako se na javna davanja  primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16,  106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), ali i odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Opatije za 2021. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 42/20) kojima se detaljnije reguliraju pojedina područja.

Na nejavna davanja  primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,136/12 i 15/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine broj 52/13 i 94/14),  kao i  Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2021. godinu.

Pregled kriterija, uvjeta i mjerila za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, otpis ili djelomičan otpis potraživanja kao i pripadajuće obrasce možete pronaći u ostalim dokumentima, prema svakoj od vrsta prihoda.

Dakle, sve zainteresirane osobe koje prema Gradu Opatija bilježe određene obveze u obliku duga,  zahtjeve podnose ovisno o kojoj se vrsti dugova radi.

Dodatne informacije mogu se dobiti na:

T : 051 680 140 

E : marija.randic@opatija.hr

 

1. Javna davanja

 

2. Nejavna davanja