Grad Opatija
Službene stranice

Odgoda plaćanja i otpis duga

Mjere pomoći dužnicima u plaćanju dospjelih obveza

ODGODA PLAĆANJA,OBROČNA OTPLATA I OTPIS DUGOVA

U cilju smanjenja nelikvidnosti i insolventnosti u zemlji i kako bi se pomoglo prvenstveno najugroženijim slojevima stanovništva, ali i tvrtkama koje se nalaze u poteškoćama, u proteklo vrijeme doneseni su određeni zakonski i podzakonski akti kojima su regulirane mogućnosti odgode plaćanja, obročne otplate i otpisa dugovanja, odnosno kojima je omogućeno podmirenje dospjelih obveza na način koji će biti prihvatljiv dužnicima.

Od samog stupanja na snagu tih propisa, Grad Opatija provodi ih omogućavajući dužnicima obročna plaćanja dospijelih obveza, odgađajući naplatu te otpisuje obveze za sve koji podnesu zahtjev, a ispunjavanju propisane uvjete.

Stoga, ukazujemo na postojanje i ovakvih mogućnosti plaćanja obveza budući  je osnovni preduvjet da se svi koji se nalaze u poteškoćama - obrate službama Grada Opatije, kako bi se izbjeglo pokretanje ovršnih postupaka.

 

Važeći propisi nažalost ne reguliraju jedinstveno ovu problematiku, već način provedbe i primjene ovisi o vrstama davanja koja se duguju.

Tako se, s obzirom na vrstu dugovanja, primjenju propisi koji se odnose na  javna davanja i nejavna davanja, a objašnjena su u tabeli:

 

JAVNA DAVANJA

NEJAVNA DAVANJA

Gradski porezi koje utvrđuje i naplaćuje Grad Opatija: porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina

Zakupnina

Komunalna naknada

Stanarina

Komunalni doprinos

Najam prostora

Spomenička renta

Usluge tekućeg održavanja

Koncesije na pomorskom dobru

Ostale koncesije

Koncesijska odobrenja...

Oglašavanje u Listu Opatija...

 

 

Tako se na javna davanja  primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16,  106/18, 121/19, 32/20 i 42/20), ali i odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Opatije za 2021. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 42/20) kojima se detaljnije reguliraju pojedina područja.

Na nejavna davanja  primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,136/12 i 15/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine broj 52/13 i 94/14),  kao i  Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2021. godinu.

Pregled kriterija, uvjeta i mjerila za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, otpis ili djelomičan otpis potraživanja kao i pripadajuće obrasce možete pronaći u ostalim dokumentima, prema svakoj od vrsta prihoda.

Dakle, sve zainteresirane osobe koje prema Gradu Opatija bilježe određene obveze u obliku duga,  zahtjeve podnose ovisno o kojoj se vrsti dugova radi.

 

Mjere pomoći poduzetnicima uslijed epidemije COVID - 19

Obavještavamo poduzetnike da sukladno Odluci o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijem trajanja epidemije COVID-19 virusom te protuepidemijskih mjera (SN PGŽ 10/21) mogu podnijeti zahtjev za oslobođenje u 100% iznosu obveze komunalne naknade za razdoblje siječanj-svibanj 2021. godine.

Pravo na oslobođenje u 100% iznosu imaju poduzetnici koji su obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. imaju registrirano sjedište na području Grada Opatije,

 2. nisu obustavili obavljanje gospodarske djelatnosti temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine, 8. siječnja 2021. godine i 29. siječnja 2021. godine (odnosno nisu obustavili obavljanje gospodarske djelatnosti  u mjesecima za koje traže oslobođenje),

3. u posljednjem tromjesečju 2020. godine imali su pad prihoda od 40% ili više u odnosu na isto vremensko razdoblje u 2019. godine,

4. nisu imali pravo zatražiti nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) tj. sukladno Uputama ravnatelja Porezne uprave donesenih u sklopu mjera Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19).

Potrebno je ispuniti ZAHTJEV i zahtjevu priložiti PDV obrasce za posljednje tromjesečje 2020.  godine i PDV obrasce za posljednje tromjesečje 2019.  godine.

Poduzetnici koji nisu u PDV sustavu, pad prihoda dokazuju temeljem ispisa iz sustava fiskalizacije. Poduzetnici koji nisu obveznici fiskalizacije, pad poslovanja dokazuju prikazom prihoda/primitaka.

Ukoliko poduzetnik ima više poslovnih prostora, potrebno je podnijeti zahtjev za svaki poslovni prostor zasebno. U tom slučaju PDV obrasce / ispis iz sustava fiskalizacije/ prikaz prihoda/primitaka dovoljno je dostaviti u jednom primjerku uz jedan zahtjev.

 

Predlažemo zahtjev predati nakon isteka cjelokupnog razdoblja za koje se traži oslobođenje, a kako bi se podnositelju zahtjeva moglo u cijelosti obračunati oslobođenje, na sljedeći način: poštom na adresu GRAD OPATIJA, Maršala Tita 3, 51410 Opatija ili mailom na adresu: marija.randic@opatija.hr .

 

Za dodatna pojašnjenja podnositelji zahtjeva mogu se obratiti Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti putem e-maila: marija.randic@opatija.hr ili telefonski 051/680-140.

 

1. Javna davanja

 

2. Nejavna davanja

 

3. Mjere pomoći poduzetnicima uslijed pandemije COVID -19 virusa