Grad Opatija
Službene stranice

NOVE UPUTE U CILJU JAČANJA ODGOVORNOSTI I TRANSPARENTNOSTI U RADU GRADSKE UPRAVE


Opatija, 10.veljače 2012.

U skladu sa poštivanjem osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima na  kolegiju gradonačelnika Opatije Ive Dujmića održanom 2. veljače 2012. sa pročelnicima donesena je  uputa o načinu i postupku preuzimanja obveza koji prethodi preuzimanju obveza na teret proračuna Grada Opatije,  i uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 70.000 kuna.


Ove su upute u skladu i sa  ciljevima gradske uprave u segmentu sustava unutarnjih financijskih kontrola da se spriječi nastanak rizika u upravljanju javnim financijama i trošenju proračunskog novca.

Prvom uputom definira se kako je za nabavu roba, radova i usluga u vrijednosti od 20.000 do 69.999 kuna potrebno zatražiti najmanje tri ponude, od kojih će se onda, na temelju propisanih kriterija, birati najbolja ponuda, a odluci će prethoditi sastavljanje zapisnika o pregledu, ocjeni i odabiru ponude.

Uputa o načinu i postupku preuzimanja obveza koji prethodi preuzimanju obveza na teret proračuna definira postupke unutar pojedinih odjela gradske uprave od početka postupka nabave do plaćanja po ugovoru ili narudžbenici. Novina je da će Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti izdavati narudžbenice za sve odjele temeljem njihova zahtjeva.

Upute u integralnom obliku prenosimo u nastavku:

Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 70.000,00 kuna

Članak 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, ovom se Uputom uređuje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu robe, javne radove i javne usluge, procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna (u daljnjem tekstu nabava bagatelne vrijednosti) za koje sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11), u daljnjem tekstu: Zakon, ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.
Postupak provedbe nabave bagatelne vrijednost provode ovlašteni predstavnici odjela koje na prijedlog pročelnika svakog odjela određuje gradonačelnik.

Članak 2.
Kod nabave roba, radova i usluga u vrijednosti od 20.000,00 kn do 69.999,99 kn bez PDV-a, upravna tijela, u pravilu, dužna su na dokaziv način (faxom, elektronskom poštom i dr.) zatražiti 3 ili više ponuda, usporediti pristigle ponude po kriteriju najniže cijene ili po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, sastaviti zapisnik o pregledu, ocjeni ponuda potpisan od ovlaštenih predstavnika i pročelnika nadležnog odjela te Odluku o odobiru dostaviti na potpis gradonačelniku.

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja te je u zapisniku o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu.

Kod ugovaranja usluga, odredba stavka 1 ovog članka ne primjenjuje se u dijelu prikupljanja ponuda i sastavljanja zapisnika, ukoliko je pružatelj usluga osoba čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti  (konzultantske, odvjetničke, javnobilježničke usluge, usluge obrazovanja, zdravstvene i socijalne usluge, hotelske i restoraterske usluge i sl.) kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva hitnost .

Članak 3.
Kod nabave roba, radova i usluga za koje postoje izuzeci prema Zakonu o javnoj nabavi   primjenjuju se i kod nabave vrijednosti do 70.000,00 kuna
Odjeli koji nabavljaju robu, radove i usluge, u vrijednosti do 20.000,00 kn (bez PDV-a) isto nabavljaju putem narudžbenice ili drugog odgovarajućeg dokumenta u slučaju da posebnim aktom Grada nije uređeno drugačije.

Članak 4.
Ova Uputa  stupa na snagu danom donošenja.
                                                                          Gradonačelnik
                                                                          Ivo Dujmić ing.
                                                                                 

                                                                                   *

Uputa o načinu i postupku preuzimanja obveza koji prethodi preuzimanju obveza na teret Proračuna Grada Opatije

Članak 1.
Ovom se Uputom uređuje način i postupak koji prethodi preuzimanju obveza na teret Proračuna Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Proračun).

Obveze  na teret proračuna mogu se preuzeti samo za namjene i do visine utvrđene proračunom pod uvjetom da su prethodno ispunjeni uvjeti utvrđeni zakonom, Odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Opatije.

Pročelnici upravnih odjela kao i drugi službenici ovlašteni za izvršavanje proračuna dužni su redovito pratiti izvršenje Proračuna na razini Razdjela za koji su nadležni.

Članak 2.
Ukoliko se obveznopravni odnos zasniva za robu, radove i usluge procjenjene vrijednosti 70.000,00 kuna i veće Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Odsjek za javnu nabavu te utvrđivanje i naplatu prihoda provodi postupak nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11), a zatim


- prijedlog Odluke o odabiru dostavlja Gradonačelniku na potpis
- nakon izvršnosti Odluke o odabiru Odsjek za javnu nabavu te utvrđivanje i naplatu prihoda presliku Odluke o odabiru sa dodjeljenim brojem ugovora, sa preslikom ponude, troškovnika i drugih pripadajućh dokumenata dostavlja upravnom odjelu ili službi za koji su u planu nabave planirana sredstva za određenu nabavu,
- upravni odjel ili služba za koju su u planu nabave planirana sredstva za određenu nabavu sastavlja prijedlog ugovora, te ga dostavlja gradonačelniku na potpis
- potpisan ugovor dostavlja Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti najksnije u roku od 3 dana do dana potpisa istog.
- Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti objavljuje obavijest o sklopljenom ugovoru, unosi ugovor u registar ugovora te isplaćuje sredstva na teret Proračuna.

Članak 3.
Ukoliko se obveznopravni odnos zasniva za robu, radove i usluge vrijednosti od 20.000,00 do 70.000,00 kuna upravni odjel ili služba za koju su u planu nabave planirana sredstva za određenu nabavu provodi postupak sukladno Pravilniku o postupanju za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 70.000,00.


- upravni odjel ili služba za koju su u planu nabave planirana sredstva za određenu nabavu dostavlja Odsjeku za javnu nabavu te utvrđivanje i naplatu prihoda dostavlja zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te Odluku o odbiru ponude potpisanu od strane  gradnačelnika.
- Odsjek za javnu nabavu te utvrđivanje i naplatu prihoda dodjeljuje broj ugovora
- upravni odjel ili služba za koju su u planu nabave planirana sredstva za određenu nabavu sastavlja prijedlog ugovora, te ga dostavlja gradonačelniku,
- potpisan ugovor odjeli dostavljaju Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti u roku od tri dana.
- Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, unosi ugovor u registar ugovora te sukladno ugovoru ili ovjerenom računu isplaćuje sredstva na teret Proračuna.
- ukoliko zbog specifičnosti nabave nije potrebno obveznopravni odnos urediti ugovorom, u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda treba naznačiti da se izrađuje narudžbenica. U tom slučaju Odsjek za javnu nabavu te utvrđivanje i naplatu prihoda, izdati će narudžbenicu (prema redosljedu iz evidencije narudžbenica)  koju potpisuje pročelnik Odjela za financije i društvene djelatnosti.

Članak 4.
Ukoliko se obveznopravni odnos zasniva za robu, radove i usluge vrijednosti manje  od 20.000,00 upravni odjel ili služba za koju su u planu nabave planirana sredstva za određenu nabavu, provodi postupak na slijedeći način:
-              upravni odjel ili služba za koju su u planu nabave planirana sredstva za određenu nabavu odabire rad, robu ili uslugu po načelu dobrog gospodarenja javnim sredstvima.
-              na temelju dostavljene ponude ili drugog dokumenta od strane nadležnog odjela, Odsjek za javnu nabavu te utvrđivanje i naplatu prihoda, izdati će narudžbenicu koju dostavlja na potpis čelniku odjela za koju su u planu nabave planirana sredstva za određenu nabavu,

Narudžbenica mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:


•             ime i prezime, odnosno tvrtka i sjedište osobe s kojom će se zasnovati obveznopravni odnos
•             vrsta robe, radova ili usluga za izvršenje kojih nastaje obveznopravni odnos
•             vrijednost robe, radova ili usluga za izvršenje kojih nastaje obveznopravni odnos
•             pozicija Proračuna na kojoj su, za dotičnu namjenu, osigurana sredstva
•             evidencijski broj nabave.

Članak 5.
Obveze za aktivnosti predviđene Proračunom koje nisu dio plana nabave mogu se preuzeti isključivo na osnovi vjerodostojne dokumentacije i u pravilu temeljem prethodno zaključenog ugovora ili naruđbenice.

U slučaju kada se za određene aktivnosti iz stavka 1. ovog članka zaključuje ugovor isti sastavlja nadležni odjel i dostavlja ga na potpis gradonačelniku ili čelniku odjela u slučaju da je isti ovlašten za potpis od strane gradnočelnika.
Po potpisu ugovor se u roku od 3 dana dostavlja Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti.

U slučaju kada se za određene aktivnosti iz stavka 1. ovog članka izdaje narudžbenica istu  potpisuje čelnik odjela nadležnog za predmetnu aktivnost ili program

Članak 6.
Ova  Uputa stupa na snagu danom donošenja i s njenm sadržajem upoznat će se zaduženi službenici svih upravnih tijela.
                                                                                                                           

                                                                                                Gradonačelnik
                                                                                                Ivo Dujmić ing.