Grad Opatija
Službene stranice

Urbanistički plan uređenja naselja Opatija (pročišćeni tekst)

Urbanistički plan uređenja naselja Opatija (pročišćeni tekst)

Datum: 1.7.2019.

Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. godine utvrdilo je pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija.

Pročišćeni tekst

U nastavku je moguće preuzeti grafički dio Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (SN PGŽ 13/19):

1 - koristenje i namjena povrsina_IDUPUO_2019_1.1

1 - koristenje i namjena povrsina_IDUPUO_2019_1.2

1 - koristenje i namjena povrsina_IDUPUO_2019_1.3

2A - promet_IDUPUO_2019_2.1 A

2A - promet_IDUPUO_2019_2.2 A

2A - promet_IDUPUO_2019_2.3 A

2B - posta i telekomunikacije_IDUPUO_2019_2.1 B

2B - posta i telekomunikacije_IDUPUO_2019_2.2 B

2B - posta i telekomunikacije_IDUPUO_2019_2.3 B

2C - energetski sustav_IDUPUO_2019_2.1 C  

2C - energetski sustav_IDUPUO_2019_2.2 C

2C - energetski sustav_IDUPUO_2019_2.3 C

2D - koristenje voda_IDUPUO_2019_2.1 D

2D - koristenje voda_IDUPUO_2019_2.2 D

2D - koristenje voda_IDUPUO_2019_2.3 D

2E - odvodnja otpadnih voda_IDUPUO_2019_2.1 E

2E - odvodnja otpadnih voda_IDUPUO_2019_2.2 E

2E - odvodnja otpadnih voda_IDUPUO_2019_2.3 E

3A - podrucja posebnih uvjeta koristenja - zastita_IDUPUO_2019_3.1 A

3A - podrucja posebnih uvjeta koristenja - zastita_IDUPUO_2019_3.2 A

3A - podrucja posebnih uvjeta koristenja - zastita_IDUPUO_2019_3.3 A

3B - podrucja primjene planskih mjera zastite_IDUPUO_2019_3.1 B

3B - podrucja primjene planskih mjera zastite_IDUPUO_2019_3.2 B

3B - podrucja primjene planskih mjera zastite_IDUPUO_2019_3.3 B

4A - uvjeti gradnje_IDUPUO_2019_4.1 A

4A - uvjeti gradnje_IDUPUO_2019_4.2 A

4A - uvjeti gradnje_IDUPUO_2019_4.3 A

4B - nacin gradnje_IDUPUO_2019_4.1 B

4B - nacin gradnje_IDUPUO_2019_4.2 B

4B - nacin gradnje_IDUPUO_2019_4.3 B