Grad Opatija
Službene stranice

Službenik za informiranje

Tamara Pičuljan Bajt, dipl.iur.
Tel: 051 / 680 117
Fax: 051 / 701 316
e-mail: sluzbenik.informiranje@opatija.hr

 


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu s Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, izuzeci od prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 

Službenik za informiranje

Grad Opatija javnost informira putem mrežne stranice o dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, a pristup ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Grada Opatije na neki od gore navedenih kontakata službenika za informiranje, u uredovno radno vrijeme (od 8,00 do 16,00 sati radnim danom). Pisani zahtjev je moguće poslati i poštom na adresu: Grad Opatija, M. Tita 3, 51 410 Opatija ili donijeti osobno u pisarnicu Grada na istoj adresi, radnim radnom od 9,00 do 11,00 sati te od 11,30 do 14,00 sati.

 

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti odgovarajući Obrazac:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

 

Naknada za pristup informacijama

Grad Opatija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14) u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 - 0,25 kuna

2. preslik jedne stranice veličine A3 - 0,50 kuna

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 - 1,00 kuna

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 - 1,60 kuna

5. elektronički zapis na jednom CD-u - 4,00 kuna

6. elektronički zapis na jednom DVD-u - 6,00 kuna

7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije - 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik - 0,80 kuna

9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis - 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

 

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu prethodno navedene, odredit će se na način da se u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Tijelo javne vlasti dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Tijelo javne vlasti zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun tijela javne vlasti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.