Grad Opatija
Službene stranice

Savjet mladih

O radu i aktivnostima Savjeta mladih Grada Opatije možete pronaći na službenim stranicama Savjeta mladih

Program rada za 2020. godinu 

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije

Datum: 9.12.2016.

Temeljem članka 4. Odluke o Savjetu mladih Grada Opatije  (SN PGŽ 8/16) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Opatije KLASA: 602-01/16-01/19; URBROJ: 2156/01-01-16-2 od 08.prosinca 2016. godine, Gradsko vijeće Grada Opatije objavljuje

 

                                                   J A V N I   P O Z I V

za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova

Savjeta mladih Grada Opatije

 

 

I.

Savjet mladih Grada Opatije savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Opatije koje se osniva sa ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih.

 

II.

Savjet mladih Grada Opatije ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju na razdoblje od tri godine.

 

III.

Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Opatije koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

 

IV.

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije imaju:

-          udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade s područjem djelovanja na području Grada Opatije,

-          učenička vijeća srednjih škola s područja Grada Opatije,

-          studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci,

-          podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i

-          neformalne skupine mladih.

 

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupinu mora sačinjavati najmanje 30 mladih osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Opatije.

 

V.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije podnose se u pisanom obliku, na propisanom obrascu, a sadrže sljedeće podatke:

           -           naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

           -           ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB kandidata,

           -           ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB zamjenika kandidata,

           -           obrazloženje kandidatura i

           -           izjave o prihvaćanju kandidature.

 

Obrazac kandidature mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

 

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, prijedlog mora sadržavati i podatke o svim članovima skupine (ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB).

 

 

VI.

Uz obrazac kandidature prilaže se:

-          suglasnost roditelja o kandidaturi za maloljetne kandidate,

-          izjava o prihvaćanju kandidature te

-          izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda predlagatelja, ne starije od šest mjeseci.

 

VII.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije dostavljaju se na adresu Grad Opatija, Gradsko vijeće, Komisija za izbor i imenovanje, Maršala Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom „Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije“ osobno u pisarnicu ili putem pošte u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije.

 

VIII.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

 

IX.

Komisija za izbor i imenovanje u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje kandidatura obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Popis važećih kandidatura se sastavlja na način da sadrži naziv predlagatelja, ime i prezime i datum rođenja kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana, a prema abecednom redu prezimena prijavljenih kandidata za člana.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću i objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije.

 

X.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije tajnim glasovanjem na način i prema postupku propisanom Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

XI.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije objavljuju se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije.

 

 

 

KLASA: 602-01/16-01/19

URBROJ: 2156/01-01-16-3

Opatija, 09.prosinac 2016. godine

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.