Grad Opatija
Službene stranice

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Datum: 1.10.2020.

Gradski su vijećnici na jučerašnjoj, 37. sjednici Gradskog vijeća prihvatili Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije od siječnja do lipnja 2020.

Uzimajući u obzir podatke o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima Proračuna 2020.godinu ukupno je u razdoblju siječanj-lipanj 2020.godine ostvarena negativna razlika prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od -7.325.415,06 kn koja se sastoji iz prenesenog manjka iz 2019.g. 3.814.957,00 kn te manjka tekuće godine 3.510.458,00 kn. Kako je Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja za 2019.godinu i sukcesivnom pokriću manjka od 2020.-2022. godine određeno da se manjak od prodaje imovine (-14.956.529,00 kn) u iznosu od 12.000.000,00 kn pokriva iz prihoda u naredne dvije godine sa po 6.000.000,00 kn, raspoloživa sredstva iz prethodne godine iznose 8.185.043,00 kn te se u Izvršenju Proračuna za izvještajno razdoblje rezultat poslovanja Općeg dijela Proračuna iskazuje pozitivnu razliku u iznosu 4.674.584,94 kn, izvijestila je pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Tamara Sergo.

Informacija o tijeku dodjele koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru dao je predsjednik Vijeća za dodjelu koncesijska odobrenja Danko Žitinić. On je ocijenio kako je Vijeće ispravno odlučivalo u podnijetim zahtjevima, čemu svjedoči i da su sve žalbe na odluke odbačene te je ukazao na nejasnu zakonsku regulativu koja je stvorena različitim uputama resornog Ministarstva, Županije i nedorečenim zakonom.  

Gradski su vijećnici jučer potvrdili imenovanje Suzane Šturm – Kržić na mjesto ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice „V. C. Emin“ na još jedan četverogodišnji mandat. Kako je istaknuto, ravnateljica Šturm – Kržić tu  funkciju uspješno obavlja već 27 godina.

Glasanje o Prijedlogu odluke o donošenju UPU-a 25 Turističke zone u naselju Katinići  T1 -6 odgođeno je za iduću sjednicu Gradskog vijeća. Odluku o izradi  UPU-a 25 donijelo je Gradsko vijeće Grada Opatije 31. srpnja 2018.,  a Prostornim planom iz 2006. određeno je da to područje u naselju Katinići. može biti ugostiteljsko turističke namjene – hoteli. Rasprava o prijedlogu je provedena, no obzirom da je sa sjednice izostao stav Odbora za prostorno planiranje, na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Fernanda Kirigina glasanje je odgođeno za iduću sjednicu, do kada bi Odbor trebao zauzeti stav.

Vijećnici su odlučili i da će se ponovno, četvrti put, raspisati novi natječaj za prodaju zgrade nekadašnje tvornice za preradu ribe u Iki po početnoj cijeni od   9 050 000,00 kn kuna. Interes za kupovinom ove nekretnine iskazali su Liburnia Riviera Hoteli, a natječaj će uskoro biti objavljen . Prihvaćena je i prodaja nekretnine koja se nalazi uz cestu Put Dukino. U naravi je podijeljena na 4 etaže, odvojene suhozidom. Na prvoj etaži zasađen je maslinik, dok preostale tri etaže predstavljaju neuređene zelene površine s drvećem, grmljem i raslinjem.

Vijećnici su prihvatili i točku dnevnog reda Prijedlog o povećanju temeljnog kapitala društva Komunalac d.o.o. Jurdani i Prijedlog izmjena Društvenog ugovora društva Komunalac d.o.o. Jurdani. Prema važećem Društvenom ugovoru udjeli su: Grad Opatija 41 %, Općina Lovran 6 %,Općina Matulji 37 %, Općina M. Draga 16 %, a novim prijedlogom oni bi bili: Grad Opatija 55%, Općina Lovran 4%, Općina Matulji 30 %, Općina M. Draga 11 %. Ulaganja Grada Opatije odnose se na povećanje temeljnog kapitala po ugovorima o kapitalnoj pomoći za otplatu kredita Zagrebačke banke za preseljenje Komunalca u Jurdane i po Sporazumu o sufinanciranju Programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Osojnica. Navedenim ugovorima i sporazumom za visinu kapitalnih pomoći Grada Opatije povećao bi se  poslovni udio Grada Opatije u Društvu. Da bi ove izmjene stupile na snagu trebaju ih izglasati i predstavnička tijela ostale tri jedinice lokalne samouprave te potvrditi Skupština društva. Predsjednik gradskog vijeća Kirigin izrazio je nevjericu da će ostali čelnici lokalnih samouprava podržati ovakav prijedlog. Na nama je da zaštitimo imovinu grada, ako netko to bude opstruirao valjda će reći zbog čega, a onda ćemo vidjeti što grad može učiniti, odgovorila je pročelnica Upravnog odjela za lokalni politički sustav i gospodarenje imovinom Helena  Masarić.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog kojim se Fizičkim i pravnim osobama koje su obveznici spomeničke rente, a koji su obustavili obavljanje djelatnosti temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i/ili preporuke Gradonačelnika, obustavi plaćanje spomeničke rente za 2020. godinu za razdoblje od 20. ožujka 2020. do 21. srpnja 2020. godine.

I Prijedlog odluke o preimenovanju Varljenske ulice u Ulicu Ivana Brozine Slovana izazvao je polemiku. Prijedlog o preimenovanju ulice došao je od Mjesnog odbora Kosovo, nakon inicijative Mjesnog odbora Pobri da se otklone nesporazumi do kojih dolazi uslijed činjenice da ulica Varljenska cesa postoji i u naselju Opatija i u naselju Pobri, a Pobri prema poštanskom broju pripadaju pod poštu Matulji. Vijećnik HDZ-a Marko Ćorić istaknuo je da se ovim prijedlogom vraćamo u 45-tu godinu te predložio protuprijedlog o imenovanju Ulice opatijskih branitelja Domovinskog rata. Obzirom da valja obaviti dodatne konzultacije s Mjesnim odborima glasovanje po toj točki dnevnog reda odgođeno je za iduću sjednicu Gradskog vijeća.