Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv

Javni poziv

Datum: 6.4.2021.

za prikupljanje ponuda za privremeno korištenje nekretnine na adresi Poljane 67, Poljane u svrhu postavljanja samostojećeg bankomata

Na temelju članka 17 a u vezi čl. 3. Odluke o raspolaganju nekretninama  Grada Opatije (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 , 32/16, 6/17-pročišć.tekst, 32/19) i Odluke Gradonačelnika KLASA: 372-01/21-01/19, URBROJ: 2156/01-03/01-21-1 od 30. ožujka 2021. godine Grad Opatija objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE NEKRETNINE NA ADRESI POLJANE 67, POLJANE U SVRHU POSTAVLJANJA SAMOSTOJEĆEG BANKOMATA

 

I.     PREDMET JAVNOG POZIVA:

1. Predmet javnog poziva je privremeno korištenje nekretnine na lokaciji/adresi Poljane 67, Poljane ( k.č. 1289 k.o. Poljane) u površini od 1 m2 u svrhu postavljanja samostojećeg bankomata.

Lokacija postavljanja samostojećeg bankomata označena je na grafičkom prikazu koji čini sastavni dio ovog Javnog poziva.

Nekretnina se daje na privremeno korištenje prema viđenom stanju, a troškove investicijskog ulaganja snosi ponuditelj na temelju prethodne pisane suglasnosti Grada Opatije.

Odabrani ponuditelj s kojim Grad Opatija sklopi ugovor o privremenom korištenju odriče se od prava potraživanja za uložena sredstva u predmet privremenog korištenja po bilo kojoj pravnoj osnovi.

II.   NAKNADA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE

Naknada za privremeno korištenje nekretnine iz toč. I. ovog Javnog poziva iznosi 1 kn/m2 po danu uvećano za PDV.

III. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje financijske djelatnosti.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda na javni poziv mora sadržavati:

- podatke o ponuditelju ( tvrtka, adresa sjedišta, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, potpis i pečat ponuditelja)

- rok na koji se predlaže privremeno korištenje ( ne dulji od 5 godina)

- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude, iz kojih je razvidno da je ponuditelj registriran za obavljanje financijske djelatnosti

- izjavu ponuditelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o privremenom korištenju dostaviti Gradu Opatiji kao sredstvo osiguranja bjanko zadužnicu izdanu do iznosa koji odgovara iznosu naknade za korištenje za period za koji se sklapa ugovor o privremenom korištenju

- izjavu ponuditelja da je upoznat da je Grad Opatija ovlašten iz sredstva osiguranja podmiriti neplaćenu naknadu za korištenje kao i sve troškove njene naplate,

- izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuditeljem, sve radove izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja o svom trošku

- Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava. Ponude onih ponuditelja koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuditelja kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati

 

V.   KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta natječaja, nudi najdulji rok privremenog korištenja.

Prostor se može pogledati dana 12. travnja 2021. godine (petak) od 09.00 do 09.30 sati.

VI.      DOSTAVLJANJE PONUDA:

Pisane ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, M. Tita 3, Opatija, sa naznakom "ZA JAVNI POZIV - PROSTOR U POLJANAMA, POLJANE 67 - NE OTVARATI" najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.

Javno otvaranje ponuda održati će se u 26. travnja 2021. godine u 13,00 sati u zgradi Grada Opatije - Vijećnica, M. Tita 3.

Uvođenje u posjed odmah po potpisivanju ugovora.

Ponuditelj s kojim Grad Opatija zaključi ugovor o privremenom korištenju dužan je postaviti samostojeći bankomat i staviti ga u funkciju u roku od 45 dana od dana potpisa ugovora o privremenom korištenju.

Grad Opatija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuditelja  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja. 

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Gradonačelnik. Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

S najpovoljnijim ponuditeljem Grad Opatija će sklopiti ugovor o privremenom korištenju u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

 

VII.     OBJAVA JAVNOG POZIVA

Ovaj javni poziv objaviti će se dana 06. travnja 2021. godine na mrežnim stranicama Grada Opatije (www.opatija.hr) i na oglasnoj ploči Grada, a obavijest o javnom pozivu će isti dan biti objavljena u Novom listu.

 

KLASA: 372-01/21-01/19

URBROJ: 2156/01-03/01-21-2

 

 

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                               Ivo Dujmić, ing., v.r.