Grad Opatija
Službene stranice

Kristina Đukić, mag. oec.

 

Kristina Đukić (34), rodom Mandić, magistra je ekonomije i nestranačka zamjenica gradonačelnika Fernanda Kirigina. Kao dio izvršne vlasti, brine o provedbi projekata posvećenih razvoju opatijskog zaleđa, odnosno ujednačenju životnih uvjeta u svim dijelovima Opatije.

Magistriravši na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, gradila je poslovnu karijeru u bankarstvu. Odrasla je u Poljanama, gdje i danas živi sa suprugom i dvjema kćerima, a upravo ju je to motiviralo na uključivanje u društveni rad u svome mjestu, organizirajući lokalne manifestacije. Motivacija za konkretnim političkim angažmanom proizašla je iz želje da omogući ravnomjeran razvoj zaleđa.

Zadužena je za praćenje stanja i provedbu odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća u području djelatnosti iz samoupravnog djelokruga Grada Opatije koji se odnose na komunalno gospodarstvo, uređenje naselja i stanovanje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Kao zamjenici gradonačelnika, ured joj je uvijek otvoren svim građanima Opatije, a terenski obilasci Grada njena su svakodnevnica.