Informacija o situaciji oko puta u Ul. Mileve Sušanj

Informacija o situaciji oko puta u Ul. Mileve Sušanj

S obzirom na interes javnosti i medija oko prošlotjednih dogadaja vezanih uz situaciju u opatijskoj Ulici Mileve Sušanj, kojima su prethodile reakcije vijecnika Gradskog vijeca g. Nikice Pažina, Grad Opatija ovim putem reagira u cilju  cjelovitog informiranja javnosti. Ukratko, Grad Opatija i njegovi djelatnici u ovoj situaciju sudjeluju inercijom legislativnih normi i uzusa, kao stranka u postupku, i  samo rade svoj posao, koji proistjece iz poštivanja odredbi Zakona o cestama, koji kaže da se putevi koje ljudi prakticki godinama koriste  tretiraju kao javno dobro, odnosno jedinica lokalne samouprave mora ih u postupku uskladivanja stanja u zemljišnim knjigama upisati kao nerazvrstanu cestu, u skladu u sa  gradskom odlukom o nerazvrstanim cestama, koja je proizašla iz ovog zakona. Krajnje pojednostavljeno, put koji prolazi pored kuca u sadašnjoj Ulici Mileve Sušanj, gradani koriste preko sto godina. A kako je u postupku katastarska izmjera, koju zadnjih godina provodi Ministarstvo pravosuda, baš s ciljem da se stvarno stanje na terenu nekretnina uskladi sa zemljišnoknjižnim dokumentima, to se i radi. Put se prema nadležnim zakonima i propisima, kako u cijeloj Hrvatskoj tako i u Opatiji, kojim se koriste gradani, rangira kao nerazvrstana cesta, a prema toj klasifikaciji jedinica lokalne samouprave je stranka u postupku koja asistira u ovom procesu što ga provodi država, tj. Ministarstvo pravosuda. Detaljnije o pregledu situacije Kao što je javnosti odavno poznato, na podrucju Opatije u tijeku je provodenje postupka javnog izlaganja podataka prikupljenih novom katastarskom izmjerom, kao i sastavljanje nove zemljišne knjige za k.o. Opatija, koji se provodi primarno uslijed neuskladenosti katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, odnosno da bi  uskladio stvarno stanje na terenu sa  cinjenicnim stanjem u zemljišnoknjižnim dokumentima.   Podsjetimo, Grad Opatija je davne 2005. potpisao Sporazum s Državnom geodetskom upravom o provodenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na podrucju Grada Opatija, a provedbu posla sufinancira je sa 5,8 milijuna kuna Grad Opatija, a 3,9 milijuna kuna Državna geodetska uprava, i to za k.o. Ika-Opric, k.o. Opatija, k.o. Icici, k.o. Volosko i k.o. Pobri. Do sada je završen posao za k.o. Ika-Opric, ocekuje se završetak k.o. Icici, a u tijeku je izlaganje za k.o. Opatiju. Postupak izlaganja zapocinje odlukom ministra pravosuda. Za k.o. Opatija ministar pravosuda donio je odluku (KLASA: 932-01/13-01/251, URBROJ: 514-04-03-02-14-04) 19. rujna 2014.g. Dakle, Grad Opatija, odnosno njegovi službenici koji u ime Grada sudjeluju u postupcima izlaganja, u situaciji koja se posebno potencira u javnosti u ulici Mileve Sušanj, ne postupaju samovoljno, vec oni to cine kao stranka u postupku. Zašto i kako? Postupci katastarske izmjere prethode sudskom zemljišnoknjižnom postupku. Tako je u predmetnom postupku izložena na javni uvid katastarska cestica oznake 234 koja u naravi predstavlja kucu, dvorište i put, a odgovara ranijoj k.c. 9/1 upisanoj kao stambena zgrada, u suvlasništvu Brajde d.o.o. u ¼ dijela, Štimac Ivana u 2/4 dijela i Daubachy Džodžo Marije u ¼ dijela. Obzirom da put, koji je katastarska komisija izdvojila prema nacinu uporabe u odnosu na kucu i dvorište prethodno spomenutih suvlasnika zgrade, služi kao javni put i njime se koriste svi stanari okolnih kuca i zgrada još od 1897.g. Grad Opatija tražio je da se taj put izdvoji u zasebnu parcelu, kako bi se (sukladno odredbama Zakona o cestama) upisao kao javno dobro u opcoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije. Svoj je zahtjev Grad temeljio na Evidenciji nerazvrstanih cesta na podrucju Grada Opatije, temeljem koje je Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša i izdao uvjerenje da je ta površina sastavni dio ulice Mileve Sušanj (Klasa: 363-01/15-01/108, Urbroj:2156/01-06/01-15-17 od 30.11.2015.g.). Pored toga potrebno je istaknuti da je taj put evidentiran i u Hrvatske državne osnovne karte koju vodi Državna geodetska uprava, da je bio ucrtan i u novoj izmjeri iz 1958. godine (koja nije bila provedena u zemljišne knjige), da se nalazi na svim turistickim kartama Opatije, a i na kartama brojnih web servisa (od Google Eartha, HAK-ove autokarte Hrvatske i dr.). Put je ucrtan i u najstarijem planu Opatije od prije 120 godina, a nalazi se i u Godišnjim planovima održavanja komunalne infrastrukture Grada Opatije od osnivanja Grada do danas. Evidenciju nerazvrstanih cesta na podrucju k.o. Opatije, Grad Opatija dužan je voditi sukladno odredbi cl. 107. st. 3. Zakona o cestama ( NN 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, dalje: ZC). Navedene cinjenice potvrduju i stanari svih okolnih zgrada i kuca koji su svoju podršku Gradu došli dati na ocevidu održanom dana 22. studenog 2016.g. Osim toga, službenoj osobi izvodaca radova Geoprojektu d.o.o. dostavljene su preslike ovjerenih izjava stanara o korištenju spornog puta u posljednjih 60 i više godina, odnosno sve do trenutka kad je obitelj Štimac samovoljno i bespravno zatvorila put ogradivši ga zidom i metalnim vratima. (Cinjenica da se po rješenju komunalnog redarstva Grada Opatije kojim je naloženo otvaranje puta vodi postupak pred Upravnim sudom nije mjerodavna za ovaj postupak.) Nije dakle sporno da se put nalazi na katastarskoj cestici u suvlasništvu obitelji Štimac i ostalih, medutim odredbom cl. 131. st. 1, 6 i 7, te cl. 133 st. 1. Zakona o cestama, propisano je da se nekretnine koje predstavljaju nerazvrstane ceste upisuju u zemljišnim knjigama kao javno dobro u opcoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na cijem podrucju se nalaze, neovisno o postojanju upisa vlasništva i/ili drugih stvarnih prava trece osobe. Iz navedenih je zakonskih odredbi, dakle, jasno da sve ono što se koristilo kao javni put, neosnovno o tome na cijoj se cestici nalazilo, upisuje se kao javno dobro. Gradski službenici koji u ime Grada Opatije sudjeluju u postupcima izlaganja postupaju u skladu sa zakonskim ovlastima u cilju zaštite javnog, a ne pojedinacnog interesa, jer se nerazvrstanim cestama kao javnim dobrom u opcoj uporabi može koristiti svatko.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija