Izbori 2015: imenovani članovi izbornog povjerenstva za Grad Opatija

Na osnovi clanka 61. tocka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (“Narodne novine” br. 66/15 – procišceni tekst i 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/15, dalje Zakon) Izborno povjerenstvo VIII Izborne jedinice donosi R J E Š E N J E O IMENOVANJU CLANOVA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA GRAD OPATIJU I. U Gradsko izborno povjerenstvo za Grad Opatiju imenuju se: 1. Vesna Katarincic, za predsjednika 2. Barbara Bosner, za clana 3. Denis Putic, za clana 1. Lori Košak, za zamjenika predsjednika 2. Liljana Ugrin, za zamjenika clana 3. Mirela Ivancic Kajin, za zamjenika clana II. Gradsko izborno povjerenstvo: – predlaže izbornom povjerenstvu izborne jedinice utvrdivanje birackih mjesta na podrucju grada – predlaže imenovanje birackih odbora na podrucju grada, – predlaže raspuštanje birackih odbora u slucajevima predvidenim zakonom, – prikuplja podatke o izborima i prosljeduje ih izbornom povjerenstvu izborne jedinice, – obavlja i druge poslove koje na njih iz svoga djelokruga prenese izborno povjerenstvo izborne jedinice III. Na osnovi clanaka 22. i 23. Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu gradskog izbornog povjerenstva, gradsko izborno povjerenstvo – provodi postupak izlucivanja gradiva nastalog u provedbi izbora za zastupnike u Hrvatski sabor kojim raspolaže, te izluceno gradivo predaje radi uništenja u industrijsku obradu nadležnoj pravnoj osobi, u skladu sa odlukom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske – o postupku izlucivanja i uništenja gradiva vodi zapisnik koji dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, na nacin i u roku koji odredi Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.   Predsjednik Iztok Krbec, v.r.

Opatija