Javni poziv prema Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2013. g.

Na temelju clanka 11. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2013. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 7/13) Gradonacelnik Grada Opatije   objavljuje   JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA S PODRUCJA GRADA OPATIJE  NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTICAJA PREMA PROGRAMU POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2013. GODINU     KORISNICI SREDSTAVA: Korisnici sredstava po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program) mogu biti postojeca i nova mala i srednja trgovacka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovacka radnja, ugostiteljski objekt i slicno) na podrucju Grada Opatije te obrtnici i slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu “obrtnici”) sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na podrucju Grada koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava. Izuzetno, korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slucaju da je istima odgodena naplata ili odobrena obrocna otplata koja se redovito podmiruje. Mala trgovacka društva su ona koja ne prelaze dva od slijedecih uvjeta: –    ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna, –    prihod 65.000.000,00 kuna, –    prosjecan broj radnika tijekom poslovne godine 50.   Srednja trgovacka društva su ona koja prelaze uvjete za mala trgovacke društva, ali koji ne prelaze dva od slijedecih uvjeta: –   ukupna aktiva 130.000.000,00 kuna, –   prihod 260.000.000,00 kuna, –   prosjecan broj radnika tijekom poslovne godine 250.   NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA: Sredstva poticaja mogu koristiti poduzetnici iz tocke 1. koji su u 2013. zaposlili ili ce zaposliti osobe sa prebivalištem na podrucju Grada na neodredeno ili odredeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad 30 dana, i obrtnici koji imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije, a koji su u 2013. godini zapoceli ili ce zapoceti obavljanje registrirane djelatnosti.          Grad podupire poduzetnike na nacin da daje slijedece poticaje:        1. Poduzetnicima iz tocke 1. za svaku novozaposlenu osobu                     – jednokratni poticaj u iznosu od 3.000,00 kuna i  – 12 mjesecnih poticaja u visini do 20% bruto place, a najviše do 1.000,00 kuna mjesecno.        2. Poduzetnicima iz tocke 1.  za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom                    –  jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i – 12 mjesecnih poticaja u visini do 30% bruto place, a najviše do 2.000,00 kuna mjesecno.       3. Obrtnicima za pocetak obavljanja djelatnosti                   – jednokratni poticaj u iznosu od 3.000,00 kuna,                   – 12 mjesecnih poticaja u iznosu od 500,00 kuna mjesecno. (Izuzetno, u slucaju zajednickog obrta kod kojih nisu svi clanovi sa prebivalištem na podrucju Grada Opatije, zajednicki obrt može ostvariti poticaj za pocetak srazmjerno broju obrtnika sa prebivalištem na podrucju Grada Opatije u zajednickom obrtu).   UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA: S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, Gradonacelnik zakljucuje Ugovor o dodjeli poticaja s time da je korisnik obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.   Osim navedenih uvjeta, Ugovor o dodjeli poticaja nece se zakljuciti ukoliko korisnik sredstva ima nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija ili ne podmiruje redovito obveze po odobrenoj odgodi naplate odnosno obrocnoj otplati dugovanja.   NACIN ISPLATE POTICAJA: Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za pocetak obavljanja djelatnosti isplatiti ce se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja.   Mjesecni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatiti ce se po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplacuje poticaj, u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu, uz uvjet predocenja dokaza o isplati place novozaposlenoj osobi. Mjesecni poticaj obrtnicima za pocetak obavljanja djelatnosti isplatiti ce se po isteku svakog mjeseca poslovanja u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu, uz uvjet predocenja dokaza o uplati obracunatih poreza i doprinosa za mjesec za koji se poticaj isplacuje.   OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA: Korisnik sredstava koji koristi sredstva za zapošljavanje obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba, ukljucujuci i novozaposlenu osobu, najmanje 12 mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja po ovom Programu. U slucaju da dode do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, unutar roka od 12 mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja,  korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplacena sredstva po osnovi ovog poticaja. Izuzetno od navedenog, korisnik sredstava  nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplacena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos zaposli drugog zaposlenika uz uvjete iz tocke 2. ovog Javnog poziva, a u roku od 30 dana od raskida radnog odnosa.   Korisnik sredstava koji koristi sredstva za zapocinjanje obavljanja registrirane djelatnosti obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na podrucju Grada Opatije najmanje 12 mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja po Programu. U slucaju da korisnik sredstava prestane obavljati djelatnost ili ako promjeni prebivalište izvan podrucja Grada Opatije unutar roka od 12 mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja, obvezan je Gradu vratiti isplacena sredstva po osnovi ovog poticaja.   Obrazac zahtjeva za dodjelu poticaja za zapošljavanje/pocetak obavljanja djelatnosti na podrucju Grada Opatije i popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev podnositelji podižu u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M. Tita 3, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme Gradske uprave ili se isti mogu preuzeti na internetskoj stranici Grada Opatije www.opatija.hr, odnosno u prilogu ovog javnog poziva.   PODNOŠENJE ZAHTJEVA: Zahtjevi se podnose preporucenom poštanskom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije na adresu:             GRAD OPATIJA           Maršala Tita 3           51410 Opatija   s naznakom „NE OTVARAJ – ZAHTJEV ZA DODJELU POTICAJA 2013“   ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: do iskorištavanja osiguranih sredstava za ovu namjenu.   Nepotpuni zahtjevi nece se razmatrati.          Klasa: 403-01/13-01/01        Ur. Broj: 2156/01-03-13/02        Opatija, 20. ožujak 2013.     GRADONACELNIK       Ivo Dujmic, ing.              Dokumenti: POPIS DOKUMENTACIJE OBRAZAC 1 – ZAHTJEV OBRAZAC 2 – PODACI O OSOBAMA    

Opatija