Javni poziv za financiranje programa i projekata koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva u 2024. godini

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/15), gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

                                                                       JAVNI POZIV

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U 2024. GODINI

 

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje odnosno sufinanciranje projekata i programa te podrške institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga u 2024. godini.

II.

Prioritetna područja prema ovom javnom pozivu za financiranje/sufinanciranje programa i projekata kao i institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga, razrađena prema Klasifikaciji djelatnosti udruga (Narodne novine broj 4/2015) i Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na programe i projekte namijenjene djeci i mladima, su sljedeća:

RAZINA – PODRUČJE DJELOVANJA RAZINA – DJELATNOST
djelovanja branitelja i stradalnika branitelji-veterani Domovinskog rata, stradalnici Domovinskog rata, sudionici i stradalnici II. svjetskog rata, ostale djelatnosti iz područja branitelja i stradalnika
demokratske političke kulture volonterstvo, razvoj civilnog društva, razvoj lokalne zajednice
duhovnosti religijsko/vjerničke djelatnosti, duhovne djelatnosti
gospodarstvo poljoprivreda, turizam, strukovne udruge u gospodarstvu
hobističke djelatnosti i ostala područja djelovanja djelovanje ljubitelja oldtimera i druge hobističke djelatnosti te ostala područja djelovanja
ljudskih prava suzbijanje i zaštita od diskriminacije, njegovanje zavičajnog identiteta
obrazovanja, znanosti i istraživanja odgoj i obrazovanje
socijalne djelatnosti socijalna pomoć i podrška, socijalne usluge
tehničke kulture poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi
zaštite zdravlja preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja
zaštite okoliša i prirode očuvanje prirode i zaštita okoliša, zaštita životinja
međunarodna suradnja Razvojna suradnja, Međunarodna humanitarna pomoć, Međunarodna prijateljstva i Ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje, izuzev međunarodne suradnje u području kulture

Razrada djelatnosti detaljno je opisana u Klasifikaciji djelatnosti udruga (Narodne novine broj 4/2015).

III.

Prijavu na Javni poziv, kao prihvatljivi prijavitelji mogu podnijeti udruge upisane u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija (udruge i njihovi savezi, te druge neprofitne organizacije – zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, sindikati, komore, udruge poslodavaca i vjerske zajednice), za financiranje programa/projekata koji se provode na području Grada Opatije.

IV.

Javni poziv se ne odnosi na trgovačka društva, obrte ili osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, ustanove kojima je osnivač Grad Opatija, ustanove koje su proračunski korisnici drugih proračuna, ustanove kojima su osnivači fizičke osobe, zatim na turističke zajednice te sve  druge pravne i fizičke osobe koje nisu upisane u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija.

V.

Prijave se mogu poslati za sufinanciranje programa/projekata koji će se provoditi tijekom 2024. godine.

Svaki prijavitelj može na ovaj Javni poziv prijaviti najviše dva programa/projekta.

VI.

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 113.036 eura sukladno prijedlogu Proračuna Grada Opatije za 2024.godinu.

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva može biti promijenjena u slučaju da usvojenim Proračunom Grada Opatije za 2024.godinu sredstva namijenjena za raspodjelu po javnom pozivu budu također izmijenjena.

Najviši iznos sredstava namijenjen financiranju pojedinog programa/projekta može biti najviše 10.000,00 eura.

VII.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Grada Opatije: www.opatija.hr .

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Sve prijave moraju biti potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje Udruge odnosno neprofitne organizacije.

Sastavni dio Javnog poziva, osim Uputa za prijavitelje i obrazaca prijave, su:

  • predložak ugovora o financiranju (zaključuje se nakon Odluke o dodjeli sredstava)
  • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (ispunjava se prije zaključenja ugovora)
  • obrazac 8. Opisno izvješće i obrazac 9. Financijsko izvješće (podnose se u roku određen ugovorom nakon završetka programa/projekta).

VIII.

Prijave se mogu dostaviti zaključno s 21. prosinca 2023.godine i to na sljedeće načine:

  1. neposredno u pisarnici Grada Opatije, M. Tita 3. Opatija
  2. preporučenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, M. Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA 2024.“
  3. putem elektroničke pošte [email protected]

IX.

Postupak zaprimanja, otvaranja, vrednovanja, mjerila i uvjeti za financiranje, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli sredstava i druga pitanja vezana uz ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv.

Sredstva proračuna neće se dodijeliti prihvatljivim prijaviteljima iz točke III. ovog javnog poziva koje nisu uredno ispunile obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Opatije i drugih javnih izvora.

Sredstva proračuna neće se dodijeliti prihvatljivim prijaviteljima iz točke III. ovog javnog poziva koji su za isti projekt ili program aplicirali ili im je za iste odobreno financiranje iz sredstava proračuna Grada Opatije za 2024. godinu po drugom osnovu.

X.

Sve dodatne informacije, ovisno o području financiranja mogu se dobiti upitom na sljedeću adresu elektroničke pošte [email protected].

Ovaj Javni poziv, zajedno s Uputom za prijavitelje, obrascima i drugim prilozima objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Opatije s danom raspisivanja, a obavijest o raspisanom Javnom pozivu u javnom glasilu.

 

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec. v.r

 

OBRASCI

Priloženi dokumenti

Opatija