Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09 – ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

                                                                            JAVNI POZIV

                       za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

 

1. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Elektronički mediji su, definirano Zakonom o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22): audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Opatiju koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti, odnosno prenošenje vijesti sa službene mrežne stranice Grada Opatije.

Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Opatiju.

Posebno će se vrednovati sadržaji iz Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, Agencije za elektroničke medije („Narodne novine“ broj 12/22) koji su usmjereni na zadane ciljeve:

 • prvenstveno ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Grada Opatije
 • ostvarivanje ljudskih prava te unapređivanje pravne i socijalne države i civilnog društva
 • teme namijenjene djeci i mladima
 • teme namijenjene osobama s invaliditetom
 • teme o nacionalnim manjinama
 • promicanje ravnopravnosti spolova
 • kultura, umjetnost i njegovanje baštine
 • odgoj, obrazovanje, znanost
 • sport i rekreacija
 • zaštita okoliša i ljudskog zdravlja
 • poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika (čakavskog narječja)
 • poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija na području Grada Opatije

Kriteriji temeljem kojih će se bodovati prijavljeni programski sadržaji su:

Kriterij Broj bodova
1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja 0 – 10
2. Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Grada Opatije), usmjerenost na potrebe i interese građana Grada Opatije i uključenost građana u predložene programske sadržaje 0 – 10
3. Usklađenost programskih sadržaja sa zadanim ciljevima (poticanje pluralizma i razvrsnosti elektroničkih medija) 0 – 10
4. Doseg objava pojedinog medija (istraživanje gledanosti/slušanosti/pregledi sadržaja na internetu) 0 – 10
5. Uspješnost dosadašnje suradnje -10 – 0
6.  Ukupno 0 – 40

Uvjete za financiranje stječe nakladnik koji ostvari minimalno 10 bodova prema utvrđenim kriterijima.

Sredstva se raspoređuju na način da svaki bod vrijedi 150 EUR-a, pri čemu maksimalni iznos financiranja po nakladniku ne može biti viši od prijavljenih troškova programskog sadržaja.

2. Uvjeti za prijavu na Javni poziv

Na Javni poziv se mogu prijaviti nakladnici regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Republike Hrvatske, koji obavljaju djelatnost elektroničkih medija:

 1. televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM)
 2. radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM)
 3. elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici koji za isti programski sadržaj ostvaruju potporu iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije, državnog proračuna ili proračuna Europske unije; koji su u likvidaciji, u stečajnom postupku ili imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatiji što utvrđuje Povjerenstvo prilikom ocjene pristiglih prijava.

3. Sadržaj prijave na Javni poziv

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

Obrasce prijave koji moraju biti ispravno i u cijelosti popunjeni i potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom i to:

 1. Obrazac br. 1 – Podaci o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini
 2. Obrazac br. 2 – Podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini
 3. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
 4. Obrazac br. 3 – Izjava – o neostvarivanju financijskih potpora iz drugih izvora i da prijavitelj nije u stečajnom postupku ili postupku likvidacije

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja. Grad zadržava pravo izbora financiranja jednog od prijavljenih programskih sadržaja istog nakladnika.

4. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave ovoga Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Opatije zaključno sa 26. siječnja 2023. godine.

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu

                                                             GRAD OPATIJA, M. Tita 3, 51410 Opatija

 s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA

                                                          ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI“

 ili se predaju u pisarnici Grada Opatije, M. Tita 3, Opatija

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom, nepotpune prijave, kao i prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju kriterije Javnog poziva.

Broj  dodijeljenih potpora bit će usklađen s osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Opatije za 2023. godinu na aktivnosti Elektronički mediji – javni poziv.

Odluku o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini donosi Gradonačelnik Grada Opatije na prijedlog Povjerenstva za procjenu prijava u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu prijava.

5. Rezultati Javnog poziva, pravo prigovora, potpisivanje ugovora

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) u roku od osam (8) dana od donošenja Odluke o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Zaprimljeni prijedlozi programskih sadržaja s pratećom dokumentacijom se neće vraćati.

Nakladnik koji je podnio prijavu na Javni poziv može podnijeti prigovor na Odluku o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Opatije u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Opatije.

Nakladnici kojima se odobre financijske potpore zaključit će s Gradom Opatijom ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih potpora i Grada Opatije (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja izvješćivanja o proizvodnji i objavi programskih sadržaja).

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 051/680-164, ili na e-mail [email protected]

 

Priloženi dokumenti

Opatija