Javno savjetovanje – Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2022. godinu te Projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Grad Opatija ovim putem poziva sve zainteresirane na uključivanje u Javno savjetovanje na Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2022. godinu te Projekciju za 2023. i 2024. godinu.

U materijalima se nalazi Obrazloženje Proračuna, Opći dio Proračuna te Posebni dio Proračuna.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, odnosno ukupno prihodi i primici te rashodi i izdaci po vrstama (ekonomskoj klasifikaciji).

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Ističemo da svi prijedlozi/amandmani moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Razdjel, Glava, Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje. Također bi prijedlog trebao sadržavati ime/naziv predlagatelja te obrazloženje.

 

U nastavku prikazujemo primjer amandmana na Proračun:

PREDLAGATELJ PRIJEDLOG  

OBRAZLOŽENJE

STAVKA PRORAČUNA STAVKA PRORAČUNA
 

 

RAZDJEL 2, Glava: Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Program: Manifestacije i obljetnice, Aktivnost: Manifestacije u organizaciji Udruga:

smanjenje od 50.000 kn

RAZDJEL 1, Glava: Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom, Program: redovni programi UOLPSUI, Aktivnost: Potpore Aktivnostima drugih korisnika:

Povećanje od 50.000 kna

 

 

Jedno od najvažnijih načela Proračuna je da isti mora biti uravnotežen = ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda. 

Prihodi koji nemaju točno utvrđenu namjenu – nenamjenski prihodi (porezi, zakup, ostali prihodi) mogu biti usmjereni na sve vrste rashoda, a u Gradu Opatiji uglavnom se troše za: javne potrebe, rashode za zaposlene i materijalne rashode Grada i proračunskih korisnika.

S druge strane Rashodi Proračuna mogu biti zadani (obvezni) i fakultativni.

Zadani rashodi (zakonske obveze JLS)

 • Otplate kredita, Predškolski odgoj,
 • Osnovno školsko obrazovanje (iz državnog proračuna se osiguravaju sredstva za plaće djelatnika, država definira minimalni standard koji se financira iz decentraliziranih sredstava poreza na dohodak)
 • Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Protupožarna zaštita (država definira minimalni standard za rad vatrogasnih postrojbi koji se financira iz decentraliziranih sredstava poreza na dohodak)
 • Plaće i materijalni rashodi stručnih službi Grada i ustanova JLS

 

Fakultativni rashodi odnose se na osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama

 • Javne potrebe u kulturi (manifestacije, redovan rad udruga u kulturi…)
 • Javne potrebe u sportu
 • Socijalni programi i zdravstvena zaštita
 • Financiranje rada udruga i ustanova
 • Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendije, pokazne karte, projekti i aktivnosti srednjih škola i sl.)
 • dodatni programi u predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju (iznad minimalnog standarda)
 • Protupožarna zaštita iznad minimalnog standarda

 

Sukladno Zakonu o proračunu amandmani se NE mogu davati na Program: otplate kredita odnosno ne mogu biti vezani uz kreditno zaduženje Grada kao i na Proračunsku rezervu. Nadalje, sukladno namjeni izvora financiranja amandmani koji se odnose na Program gradnje komunalne infrastrukture mogu biti isključivo vezani uz rashode unutar toga Programa (radi namjenskih sredstava). Amandmani vezani uz stavke unutar programa održavanja također u pravilu moraju biti vezani uz rashode unutar toga Programa, osim u visini nenamjenskih izvora za planiranih za realizaciju Programa. Amandmani vezani uz razvojne programe, kapitalna ulaganja u imovinu i prostorno plansku dokumentaciju mogu biti vezani isključivo uz rashode za te Programe.

Po dovršetku javnog savjetovanja, a nakon razmatranja mogućih amandmana na prijedlog Proračuna, Gradskom vijeću će se uputiti konačan prijedlog Proračuna za 2022. s Projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Javno savjetovanje otvoreno je do 29. studenog 2021. godine.

Sudionici u javnom savjetovanju mogu svoje prijedloge dostaviti poštom, osobno u pisarnicu Grada, putem e-maila na adresu: [email protected] na definiranom OBRASCU.

 

U razdoblju savjetovanja nije dostavljen ni jedan prijedlog i/ili primjedba na Prijedlog Proračuna za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Priloženi dokumenti

Opatija