Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

Na temelju clanka 3. Odluke o odredivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proracuna Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko goranske županije broj 37/15), Gradonacelnik Grada Opatije raspisuje   NATJECAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORACUNA GRADA OPATIJE   1. Predmet natjecaja: obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguce utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine. 2. Priroda i opseg te mjesto obavljanja obavljanja poslova: Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slucaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u pvc vrecu i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvackog vozila, prijevoz do lokacije Zavoda za patologiju i patološku anatomiju MF Rijeka Brace Branchetta 20, Rijeka ili Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku MF Rijeka, Brace Branchetta 20, Rijeka te smještaj u rashladnu komoru. Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno podrucje Grada Opatije. U opseg poslova ukljucen je i sav potrebni materijal (pvc vreca i dr.). Ocekivani opseg poslova je 6-7 preuzimanja i prijevoza godišnje. Napomena:  Grad Opatija snosit ce troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog racuna pogrebnika, uz uvjete: –  da se umrla osoba  ili posmrtni ostaci osobe nalaze na podrucju Grada Opatije, – da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Gradom Opatija ima zakljucen ugovor o obavljanju tih poslova, – da je pogrebnik uz racun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za podrucje Grada Opatije, –  da jedinicne cijene iz racuna odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova. 3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:  4 (cetiri godine). 4. Ponude na natjecaj mogu podnijeti pravne ili fizicke osobe, koje ispunjavaju odredene uvjete te su iste uz ponudu dužne dostaviti sljedecu dokumentaciju odnosno dokaze: – da su upisane u odgovarajuci registar za obavljanje pogrebnicke djelatnosti, a isto dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana, – da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebnicke djelatnosti, a isto dokazuju preslikom rješenja, – da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a isto dokazuju preslikom prometne knjižice vozila, – da su kadrovski i tehnicki ekipirani na nacin da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a isto dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehnickih uvjeta u kojoj se pojedinacno navode kadrovski i drugi tehnicki kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže, – da na dan zakljucenja natjecaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a isto dokazuju odgovarajucom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana, – da pogrebnik fizicka osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomocno osudeni za kaznena djela i prekršaje iz clanka 13. Zakona o pogrebnickoj djelatnosti, a isto dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne, -ispunjeni cjenik usluga prijevoza pokojnika zajedno sa potrebnim materijalom (pvc vreca i dr.) koji je sastavni dio natjecajne dokumentacije. Ponuditelj na dan zakljucenja natjecaja ne smije imati nepodmirenih obveza prema Gradu Opatiji, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana, a isto provjerava strucno povjerenstvo u službenim evidencijama Grada. 5. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude: Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati ce se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz tocke 4. ovog natjecaja (clanak 4. Odluke o odredivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proracuna Grada Opatije), ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natjecajne dokumentacije. Nepotpune i nepravovremene ponude nece se razmatrati. 6. Rok za predaju ponuda: Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave natjecaja, preporucenom poštom pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom „NATJECAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORACUNA GRADA OPATIJE“. 7. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponudaca: Javno otvaranje ponuda izvršiti ce se dana  19.03.2020. godine u 09:00 sati u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša. Otvaranju ponuda mogu biti nazocne ovlaštene ili opunomocene osobe, što se utvrduje prije pristupanja otvaranju ponuda predocenjem punomoci i osobne iskaznice. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca donosi Gradonacelnik. Gradonacelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponudaca.   CJENIK USLUGE                                                                         GRADONACELNIK:                                                                           Ivo Dujmic, ing.    

Opatija