Natječaj za prijam u službu – savjetnik za proračun i računovodstvo

U današnjem broju “Narodnih novina” objavljen je natječaj za prijam u službu u Grad Opatiju na neodređeno vrijeme, na radno mjesto savjetnik za proračun i računovodstvo (1 izvršitelj- m/ž), u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti.

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije je četvrtak- 15. 6. 2023. godine.

Opis poslova: Surađuje s pročelnikom Upravnog odjela i voditeljem Odsjeka na poslovima financijskog planiranja i analize, sudjeluje u izradi akata iz područja Odsjeka, surađuje s proračunskim korisnicima u izradi proračunske dokumentacije, surađuje s drugim upravnim odjelima na pripremi proračunske dokumentacije, pomaže službenicima Odsjeka  u radu, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,85, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 563,81 EUR bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave i upravnog područja financija:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) članci 1.-6., članci 18. i 19., članci 27. i 28., članci 32.-48., članak 53., članci 56.-56. c, članci 67.-72.

– Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17, 138/20 i 151/22) cijeli tekst

– Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) cijeli tekst

– Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 111/18) članci 34.-39.

– Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10 i 10/23) cijeli tekst

– Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) cijeli tekst

– Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” broj 95/19) članci 1.-18.

– Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (“Narodne novine” broj 8/23) cijeli tekst

– Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 67/22) cijeli tekst

– Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 22/22) cijeli tekst

– Odluka o porezima Grada Opatije (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 45/22) cijeli tekst

– Odluka o izvršavanju proračuna Grada Opatije za 2023. (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 45/22) cijeli tekst

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Mrežna stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, mrežna stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: [email protected] .

Priloženi dokumenti

Opatija