Odluka Gradonačelnika

Na temelju clanka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) i clanka 49. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak) gradonacelnik donosi 18. ožujka 2019. godine   ODLUKU O POVJERAVANJU DONOŠENJA ODLUKE  ZAMJENICI GRADONACELNIKA U PREDMETU PRIJEDLOGA ZA DOPUNU I IZMJENU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2019.       Uvažavajuci mišljenje Povjerenstva za odlucivanje o sukobu interesa u predmetu broj: 711-I-303-M-14/19-04/17  od 01. veljace 2019., u kojem se u tocki 2. navodi da se “Dužnosnik Ivo Dujmic dužan izuzeti iz donošenja opcih akata u okviru njegovih ovlasti kojima se ureduje režim koncesija na podrucju pomorskog dobra plaže Icici“ a u cilju zaštite vlastitog integriteta i vjerodostojnosti  te ocuvanja povjerenja gradana u tijela javne vlasti,  ovlašcujem zamjenicu gradonacelnika Veru Anicic da zastupa Grad Opatiju u  predmetu prijedloga za dopunu i izmjenu godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2019., te da donese sve Odluke u okviru nadležnosti gradonacelnika.                                                                                                                                                                      Gradonacelnik                                                                                   Ivo Dujmic, ing.  

Opatija