OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši strucni suradnik za tehnicke poslove (1. izvršitelj- m/ž), na odredeno vrijeme od 6 mjeseci uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, zbog obavljanja poslova ciji se opseg privremeno povecao. Tekst oglasa nalazi se ispod ove objave. Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Grada je 22.02.2013. godine. Opis poslova radnog mjesta viši strucni suradnik za tehnicke poslove: obavlja strucne poslove povezane s pripremom, izvodenjem i kontrolom nad radovima izgradnje poslovnih i komunalnih objekata, vodi poslove dokumentacije te brigu oko izrade potrebnih projekata te pribavljanje dozvola i suglasnosti za radove od interesa za Grad, obavlja druge srodne poslove po nalogu procelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka. Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,60, uz osnovicu za izracun place u iznosu od 4.120,56 kuna. Bruto placu službenika cini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik rasporeden i osnovice za izracun place, uvecan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaca pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na testu. Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeci: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 – procišceni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) cijeli tekst, Zakon o cestama (NN br. 84/11) clanci 23.- 30., Odluka o komunalnim djelatnostima na podrucju Grada Opatije (SN ŽPG 22/10) cijeli tekst,  Odluka o nerazvrstanim cestama na podrucju Grada Opatije (SN ŽPG 29/95 i 5/07) cijeli tekst, Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) clanci 103.- 118 d, 213.- 240., web stranica Grada Opatije www.opatija.hr. Web- stranica „ Narodnih novina“ je: www.nn.hr . Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit ce objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploci Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere. U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa. Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnog i /ili mobilnog telefona na koje, u slucaju potrebe, mogu biti kontaktirani.  Takoder molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznacene u oglasu, manjak samo jedne isprave automatski iskljucuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste vec podnijeli, to je moguce uciniti najkasnije do dana isteka natjecajnog roka. Kandidat može tijekom natjecajnog postupka pisanim putem povuci prijavu. Kandidat koji na temelju ukupnih rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i intervjua) bude imao najviše bodova bit ce upucen na lijecnicki pregled, na trošak Grada.   Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektronicke pošte, na adresu: [email protected] . OGLAS * DOPUNA OGLASA (objavljena je i kao posebna informacija) Oglas za prijam u službu na odredeno vrijeme višeg strucnog suradnika za tehnicke poslove Pored prethodno objavljenih pravnih izvora za pripremanje kandidata za prijam u službu na odredeno vrijeme u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, dodaje se sljedeci Zakon: Zakon o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) clanci 1.-6. (ukljucuje i cl. 6), 18.-20., 27.-56.c, 67.-72.  

Opatija