Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natjecaja utvrduje L I S T U  K A N D I D A T A   prijavljenih za radno mjesto procelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to:   1. L.B., 1962., Rijeka 2. S.M-V., 1978., Viškovo 3. F.V., 1986., Opatija   Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zakljucena je s rednim brojem 3. Povjerenstvo za provedbu natjecaja, putem mrežne stranice i oglasne ploce Grada Opatije, imenovanim kandidatima upucuje   P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natjecaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša (1 izvršitelj m/ž, na neodredeno vrijeme) koji je objavljen dana 16. svibnja 2018. g. u  “Narodnim novinama” broj 45/18, na oglasnoj ploci i mrežnoj stranici Grada Opatije, da pristupe u utorak 19. lipnja 2018. u 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 60 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit ce obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu. Izvori za pripremanje kandidata objavljeni su na mrežnoj stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 16. svibnja 2018. godine. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet nece moci pristupiti testiranju.        Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natjecaja.    Predsjednica Povjerenstva Ksenija Gunja, dipl. iur., v.r.

Opatija