Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 , 61/11i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu natjecaja utvrduje L I S T U  K A N D I D A T A   prijavljenih za radno mjesto administrativni referent, III. kat., potkategorija referent, 11. klasifikacijski rang u Uredu grada, koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to:   G.A., 1988., Matulji K.G.D., 1981., Rijeka K.B.I., 1980., Ika S.M., 1993., Rijeka   Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zakljucena je s rednim brojem 4.   Povjerenstvo za provedbu natjecaja, putem web – stranice i oglasne ploce Grada Opatije, naprijed navedenim kandidatima upucuje   P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti   Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natjecaj za prijam u službu u Ured grada (1 izvršitelj m/ž), na neodredeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen dana 16. svibnja  2018.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u srijedu 06. lipnja 2018. godine u 09,30 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit ce obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 16. svibnja 2018.godine. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet nece moci pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natjecaja.   PREDSJEDNICA POVJERENSTVA       Vjera Ljubanovic, dipl. iur.

Opatija