Pravo na pristup informacijama

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju tijelo javne vlasti posjeduje, njome raspolaže ili ju nadzire.

Pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu s Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/12). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, izuzeci od prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Službenik za informiranje

Grad Opatija javnost informira putem mrežne stranice o dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, a pristup ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Grada Opatije u uredovno radno vrijeme (od 8,00 do 16,00 sati radnim danom).

Pisani zahtjev je moguće poslati i poštom na adresu:

Grad Opatija
Maršala Tita 3
HR – 51410 Opatija

ili donijeti osobno u pisarnicu Grada na istoj adresi, radnim radnom od 9,00 do 11,00 sati te od 11,30 do 14,00 sati.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
 
Tamara Pičuljan Bajt, dip. iur.
tel. 051 680 117
e-mail: [email protected]
Maršala Tita 3

HR – 51410 Opatija

ZAHTJEVI

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti odgovarajući obrazac:

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Detaljne informacije o pravu korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera objavljene su na mrežnoj stranici Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske.

Naknada

Grad Opatija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 i 141/22) u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 EUR
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 EUR
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 EUR
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 EUR
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 EUR
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 EUR
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 EUR za 64 GB, 19,91 EUR za 32 GB, 15,93 EUR za 16 GB, 6,64 EUR za 8 GB, 3,98 EUR za 4 GB
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 EUR
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 EUR

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu prethodno navedene, odredit će se na način da se u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Tijelo javne vlasti dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Tijelo javne vlasti zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun tijela javne vlasti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 19,91 EUR. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Opatija