Zapisnik 24. sastanka VMO Centar II -19. lipnja 2023.

Zapisnik sa 24. sastanka MO Centar ll ,Opatija održanog 19.06.2023.god. u prostorijama MO

 

Prisutni članovi:  Biserka Lunaček, Marija Sinčić, Vilma Trošelj Živanović, Elvira Novak. Klementina Seljak, Boris Laginja

Odsutni članovi:  Marin Žepina

Ostali prisutni : Davorka Slosar, Maja Krstina- Slavić, Oliver Kinkela, Igor Matković, Igor Drnjević

Predloženi  dnevni red jednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Potvrda zapisnika sa zadnjeg sastanka
  2. Realizacija i rasprava oko prijedloga i problema raspravljanih na zadnjem sastanku MO
  3. Informacija o Koordinaciji MO zakazanoj 20.06.2023.god.
  4. Razno

Ad 1. Jednoglasno je potvrđen i usvojen zapisnik  sa sastanka održanog 27.04.2023.god.

Ad. 2/1    Ne raspolaže se s novim informacijama o prijedlogu smanjenja broja MO na području  Grada Opatije

2/2     Od strane Grada Opatije nije prihvaćen prijedlog da se kod  poluukopnih spremnika za otpad  na početku ul. Vrutki postavi nadzorna kamera zbog stalnog problema pretjeranog odlaganja otpada. Grad je voljan nadzornu kameru ostaviti uz spremnike za otpad u Naselju Zora. Novi problem na toj lokacije Vrutki je nedovoljno prostora za postavljanje spremnika za bio-otpad jer je nažalost Grad Opatija svoj suvlasnički dio terena pokraj prodao suvlasnicima umjesto da je otkupio pa postao 100% vlasnik  korisnog terena koji se koristio kao parking za invalidnu osobu što bi i sada bilo jako korisno. Ne razmišljajući o dobrobiti dobre prakse za naše građane Grad Opatija prodaje teren i to postaje privatan parking novog vlasnika.

2/3   MO ne raspolaže informacijama o glavnom i izvedbenom projektu rekonstrukcije ceste Puta za Trbuhovac kao ni o mogućim zahvatima -izgradnji objekta na tom prostoru. Građani ovog područja godinama su bezuspješno nastojali realizirati kolni pristup do svojih stambenih objekata a tako je i sada jer su prema tumačenju ta stubišta svrstana u kategoriju  povijesnih šetnica , pješačkih staza i stubišta ( šetnica C.Sylve, Veprinački put, put Baredi, Put za Slavići, Put za Dobreć i drugi(preuzet tekst) Sad kod građana  postoji bojazan da se u zbijenu povijesnu cjelinu bez odgovarajuće infrastrukture ne ugura nekakav betonski mastodont, sličan onima koji niču na sve strane na mnogim Opatijskim lokacijama patološki uništavajući i devastirajući jedinstveni Opatijski ambijent  i prekrasnu vizuru Opatije. Svjedoci smo već dugo vremena brutalne devastacije povijesne, kulturne, arhitektonske, konačno i civilizacijske vrijednosti Opatije i njene lokalne specifičnosti. Ispada da nisu postojale institucije koje bi dobro i stručno promišljale o razvoju i zaštiti prostora, jer da jesu kao takove ne bi dopustile ovakovu poražavajuću devastaciju Opatije.

2/4   U svezi sanacije djela ul. J. Schullera, sa stručnim službama Grada i izvođača radova zaključeno je da betoniranje iste nije dobro rješenje te se predlaže da se izvrši asfaltiranje i izvedu dodatni zidarski i bravarski radovi. Ponuda Komunalca d.o.o. za ove radove  iznosi  30.490,15 Eura, to je iznos s uključenim PDV-om. Izvođenje radova predlaže se na jesen, a financiranje radova iz sredstava Grada Opatije, namijenjenih za građenje komunalne infrastrukture. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad  3. Koordinacija MO održat će se 20.06.2023.god. te je pročitan dnevni red. Bitna novost za građanstvo je da će odvoz posječenih palmi i sa privatnih okućnica besplatno omogućiti Grad Opatija u suradnji s gradskom tvrtkom Parkovi d.o.o.

Ad  4. Prisutna na sastanku gđa. Davorka Slosar upoznala nas je sve prisutne o problemu korištenja parkirnog mjesta za ivalide ispred k.br.6. ul. Vrutki te uništenja podiznog čuvara parkinga, a o čemu je uvid izvršilo Komunalno redarstvo Grada Opatije. Jednoglasno je podržana gđa. Slosar da se omogući korištenje parkirnog mjesta za invalide.

Gospodin Tomašić je u razgovorima s roditeljima djece, zamolio da se ispita mogućnost postavljanja rasvjete na dječjem igralištu Mušićevac. Građani se bune i postavljaju pitanje zašto se to igralište slabo i nedovoljno održava, te se predlaže da se pregleda i izvrši čišćenje i uređenje okoliša. Prijedlozi u vezi s dječjim igralištem Mušićevac jednoglasno prihvaćeni.

Gđa. Maja Krstina-Slavić  upozorila i zamolila je članove MO da se hitno poduzmu mjere zaštite gradilišta na šetnici C. Sylve  gdje se nalazi  iskopina duboka (cca.10.m.) koja skoro da nije nikako zaštićena, već samo označena te predstavlja veliku opasnost da netko ne nastrada.

 

Sastanak je završio u  20,30 sati.

 

Zapisnik sastavila:                                                                                     Predsjednica VMO Centar II, Opatija

Marija  Sinčić                                                                                              Biserka  Lunaček

Opatija