Zapisnik sa sastanka VMO Punta Kolova 28.11. 2021.

Republika Hrvatska

Primorsko Goranska Županija

Grad Opatija

MO Punta Kolova

 

Zapisnik sa telefonske sjednice MO Punta Kolova  održane 28.11.2021

 

Prisutni: Diana Milanović, Goran Đorđević, Marko Orešković, Frano Primorac i Ljiljana Karabaić

 

Sjednica je započela u 19:00

Sjednicu je vodila predsjednica MO Punta Kolova telefonskim putem pa su  članovi   potvrdili stav putem SMS poruka a teme su bile sljedeće:

 

1) Verifikacija zapisnika sjednice VMO Punta Kolova održanog 19.10.2021.

 

2) Odluka o korištenju  parkirališta u ulici Antona Raspora

 

3) Odluka o odgađanju darivanja djece za Sv. Nikolu

 

ad1)  Verificiran je zapisnik od 19.10.2021. bez primjedbi

 

ad2)  Donešena je odluka da se povlaštena karta za  parkiranje na parkiralištu u ulici Antona Raspora ponudi stanarima sljedećih adresa: Stanka Jurdane 4 te Antona Mihića 30, 32 i 33.

 

ad3) Donešena je odluka da se darivanje djece sa područja MO Punta Kolova umjesto za Sv. Nikolu obavi za Djeda Božićnjaka.  Točan datum podjele poklona će se objaviti naknadno.

 

Zapisnik sastavio : Marko Orešković

 

Predsjednica:  Diana Milanović

Opatija