Zapisnik sjednice VMO Poljane – 30. siječnja 2023.

Zapisnik sa sastanka MO Poljane održanog u srijedu 30.siječnja 2023, u 19:00 sati

Na sastanku su bili prisutni članovi MO Poljane:

-Dalibor Klanjac
-Bruno Belasić
-Damir Zrinšćak
-Silvija Blažić

 

-Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice mjesnog odbora

Dnevni red sastanka MO Poljane  za ponedjeljak  30. siječnja  2023. godine s početkom u 19:00 sati

 

  1. Postavljanje oglasne ploče u Puharima
  2. Postavljanje info punkta kod “magarca”
  3. Postavljanje ograde u zaseoku Šori
  4. Razno

 

  1. Postavljanje oglasne ploče u Puharima

-Postavljanje oglasne ploče kod zgrade ( Marketa)

 

Članovi Mo Poljane su donijeli odluku da je potrebno postaviti čim prije oglasnu ploču u Puharima i oglasnu ploču kod zgrade( Marketa).

Kod zgrade Marketa( U centru Poljana) Mjesni odbor nema oglasne ploče i kada je potrebno mještane obavijestiti o događajima, promjenama ili bilo kakvih novosti koji se tiču mještana Poljana. MO Poljane smatra da je ovo  najposjećeniji dio Poljana( Market i Dom Zdravlja su na istoj lokaciji) i potrebno je čim prije postaviti oglasnu ploču.

Mjesni odbor će kontaktirati službe Grada oko dogovora da se čim prije postave ploče na te 2.lokacije.

Svi prisutni članovi, slažu se sa odlukom.

Zaključak: Svi prisutni članovi MO Poljane slažu sa postavljanjem oglasnih ploča.

 

  1. Postavljanje info punkta kod “magarca”.

Članovi Mo Poljane će uputiti upit Gradu da li se može postaviti info punkt kod magarca s obzirom da je on turistička atrakcija Poljana i okolice. Info punkt bi bio postavljen na lokaciji pored ulaza na kč.1786/7.

Zaključak: Svi prisutni članovi MO Poljane slažu sa postavljanjem info punkta.

 

  1. Postavljanje ograde u zaseoku Šori

Članovi Mo Poljane raspravljali su o postavljanju ograde u zaseoku Šori.

S obzirom da je velika dužina ograde treba se provjeriti koliko bi financijski iznosilo postavljanje ograde.

 

Zaključak: Svi prisutni članovi MO Poljane slažu se da se provjeri koliko bi financijski iznosila ograda i nakon ponude da se odluči da li će se raditi. Da li će Mo Imati sredstava za izgradnju ograde.

 

Razno:

1)Asfaltiranje nerazvrstane ceste:

Članovi su se dogovorili da će uputiti dopis prema Gradu da Grad stavi u plan asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste :

Katastarska Općina Poljane, dio k.č.br.1668/18 u vlasništvu Grada Opatije 1/1 molimo asfaltiranje preostalog dijela k.č.1668/18 u dužini od cca 50 metara.

2) Uređenje Javnog puta koji kreće od kč.1786/7 KO: Poljane i dolazi van kod Ville Vranješ.

Mjesni odbor će poslati zahtjev Gradu da se uredi javni put koji kreće iz Poljana od kč.1786/7 katastarska općina Poljane i dolazi van kod Ville Vranješ.

Potrebno je očistiti put koji je obrasao zelenilom i utvrditi točnu trasu javnog puta. Kada budu dolazili iz Grada na dogovor što je potrebno napraviti Predsjednik MO Poljane će pokazati i objasniti što MO Poljane želi i smatra da je potrebno napraviti.

Zaključak: Svi prisutni članovi MO Poljane se slažu da je potrebno čim prije urediti javni put.

  • Problemi oborinske vode

Kod kućnog broja Šori  122 B i Šori 113, imaju mještani velikih problema sa slijevanjem oborinske vode koja se slijeva sa nerazvrstane ceste u njihovo dvorište.

 

Zaključak: Svi prisutni članovi MO Poljane se slažu da je potrebno uputiti dopis Gradu da se vidi kako se navedeni problem može riješiti.

 

  • Prijedlog izmjene prometnog znaka na ulicu Sveti Petar koji smo dobili od Grada

Mjesni odbor Poljane je mišljenja da ostanu oznake kao i do sada. Ukoliko stručne službe Grada Opatije sa tom odlukom se ne slažu ili misle da treba napraviti promjenu mi smo sa tom promjenom suglasni.

 

Zaključak: Prisutni članovi su mišljenja da ostanu oznake kao i do sada. Ukoliko stručne službe Grada smatraju da ih treba promijeniti mi ćemo sa promjenom biti suglasni.

 

Sastanak je završio u 20:00.

Poljane, 31.01.2023.

Opatija