14. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 25. veljače 2015.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     S  A  Z  I  V  A  M               14. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   25. veljace (srijeda) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D :   Odgovori na vjecnicka pitanja   1. Prijedlog Izvješca o ostvarenju Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 2. Prijedlog Izvješca o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 3.   Prijedlog Odluke o izmjenama  Odluke o komunalnom redu 4. Prijedlog Odluke o poticanju prikljucivanja gradevina na komunalne vodne gradevine za odvodnju na podrucju Grada Opatije 5. Prijedlog Odluke o uvjetima i nacinu sufinanciranja djelatnosti dadilja 6. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2015.godinu 7. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Opatije 8. Izvješce gradonacelnika u svezi izgradnje Kulturno-turistickog centra (prijedlog grupe vijecnika) Napomena: Izvješce ce biti dano na sjednici 9. Prijedlog Odluke o nacinu rasporedivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinic Jeretov za 2015.  godinu i prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Osnovnu školu Rikard Katalinic Jeretov za 2015.  godinu 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju clana Etickog odbora 11. Informacija o utrošku proracunske rezerve od 01.01.- 31.01. 2015. godine                 Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. izvod iz zapisnika zapisnik

Opatija